သဘာဝေဘးအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ ယခုလကုန္ ျပဳလုပ္မည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သ ဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အခမ္းအနားအႀကိဳ အသိပညာေပးလႈပ္ ရွားမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လူထု အေနျဖင့္ သဘာဝေဘးအသိပ ညာရရွိေရး ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုႏုိင္ကေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးေန႔ အခမ္းအနားအ ႀကိဳ ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို  စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ (စေနေန႔) ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္ကာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။


စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိ ျပဳလုပ္မည့္  ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဂိမ္း ကစားျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူထုကို ပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး အစီအမံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေနသည္။ သဘာ ဝေဘးေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈ ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ သံုးဆခန္႔တိုးျမႇင့္ထားသည္။