ျမန္မာ့ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔မည္ဟုဆို

ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ဦးပိန္တံတားႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္း၀န္းက်င္သည္ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား လည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္

ၾသဂုတ္အတြင္းက ထုတ္ ျပန္ေၾကညာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စုစည္းေနရာ ေပးပို႔လာသည့္ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တိုးက ေျပာသည္။


 ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသည္ အသင္း မွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ဥပေဒအႀကံ ေပးအပါအဝင္ အသင္းဝင္မ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီး သြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳသူမ်ားပါဝင္သည့္ ဥပ ေဒမူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳေဆြး ေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းအမည္မွ အစျပဳ ၍ ဥပေဒတြင္ပါေသာ စကားရပ္ တုိင္းကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အသစ္ ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းရန္ အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဓိကထား၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ၍ ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပမည္ဟု ဦးသက္လြင္တိုးက ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပုဒ္မ ၄၄ ခုပါဝင္ၿပီး အခန္း (၃) ၌ ဒုတိယ သမၼတဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ခရီးသြားက႑ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ကို တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ အလိုက္ ခြဲေဝထားမႈ ပါရွိသည္။

၁၉၉၃ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဥပေဒသည္ ယေန႔ကာလ တြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေတာ့ သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာ ေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒအသစ္ကို ျပန္လည္ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေန ေသာ္လည္း ဥပေဒပါစကားရပ္ မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း သုိ႔ စာျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

More in Tourism Section

Top News