ေအာ္ပေရတာမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး မိုဘိုင္းေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းမည္

 မိုဘိုင္းဖုန္းအေျချပဳ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေအာ္ပေရတာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း M-Pitesan ၀န္ေဆာင္မႈအႀကီးအကဲ Mr. Jacques က ေျပာသည္။

 ထို႔အျပင္ မတူညီေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ Brand မ်ားအ ခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းကို အေျချပဳ၍ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းရာတြင္ နည္း ပညာအရ လံုၿခံဳမႈအျပည့္အ၀ရွိရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ားက လုပ္ ေဆာင္ထားေသာ္လည္း လိမ္လည္မႈမ်ားသည္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သျဖင့္ ျပႆနာကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ အတူတကြေျဖရွင္းရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္သည္။


ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း၀န္ေဆာင္မႈကိုပထမဦးဆံုးမိတ္ဆက္သည့္ Wave Money သည္ ေငြသားလံုၿခံဳမႈကိစၥရပ္အတြက္ လိမ္လည္ျခင္းမခံရေစရန္ အသိပညာေပးဗီဒီယုိဖိုင္ကို ဆုိရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ စက္တင္ဘာအတြင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာက Wave Money အမည္ျဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အူရီးဒူးက M-Pitesan အမည္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနသည္။ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လက္ရွိ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနသည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားသာမက ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ MyTel တို႔ႏွင့္လည္း လက္တဲြထားေၾကာင္း Mr.Jacques က ေျပာသည္။