နည္းပညာ

ဖုန္းေခၚဆိုခကို ေအာ္ပေရတာမ်ားက အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်
ေအာ္ပေရတာအခ်င္းခ်င္း ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္သျဖင့္ ဖုန္းေျပာခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်၍ သံုးစြဲသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနၾကသည္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ားသည္ ေအာက္တို ဘာကစ၍ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံေခၚ ဆိုခကို ကြန္ရက္တူဖုန္းလိုင္း အခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုရာတြင္ တစ္ မိနစ္ ၁၀ က်ပ္သာ ေကာက္ခံ ေတာ့မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံ ေခၚဆိုခကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အ နိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ တစ္မိနစ္ ၁၀ က်ပ္အထိ ေကာက္ခံခြင့္ရွိ ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ေအာ္ပေရတာမ်ား က ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ေအာ္ပေရတာမ်ားက အနိမ့္ဆံုး ေစ်း ႏႈန္းအျဖစ္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ ကြန္ ရက္တူ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းအခ်င္း ခ်င္း ေခၚဆိုခအတြက္သာ ေလွ်ာ့ ခ်ၿပီး အျခားေသာ ေအာ္ပေရတာ မ်ား၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း ေခၚဆိုမႈ အတြက္ သီးျခားေစ်းႏႈန္း သတ္ မွတ္သည္။

အူရီးဒူးသည္ အျခား ဖုန္း လိုင္းသို႔ ေခၚဆိုခ တစ္မိနစ္ ၂၃ က်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) က တစ္မိနစ္ ၂၄ က်ပ္ ေကာက္ခံ သည္။ အလားတူ တယ္လီေနာက အျခားေသာဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသို႔ အသံေခၚဆိုခ တစ္ မိနစ္ ၂၇ က်ပ္ ေကာက္ခံသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အသံုး ျပဳသူ ၂၅ သန္းခန္႔ရွိၿပီး တယ္လီ ေနာ အသံုးျပဳသူ ၁၉ သန္းခန္႔ရွိ သည္။ အလားတူ အူရီးဒူး အသံုး ျပဳသူ ကိုးသန္းခန္႔ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ မိုဘိုင္းအင္တာ နက္အသံုးျပဳခကို 1MB လွ်င္ အ နိမ့္ဆံုးငါးက်ပ္အထိ ေကာက္ခံ ရန္ကန္႔သတ္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း အူရီးဒူးသည္ 1MB လွ်င္ ေျခာက္ က်ပ္ေကာက္ခံၿပီး ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တယ္လီ ေနာက 1MB လွ်င္ ရွစ္က်ပ္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္ မႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ပ်က္ျပားလာ မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းကို ကန္႔သတ္ခဲ့ သည္။ အသံေခၚဆိုခ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ သည့္ကြန္ရက္ကိုမဆို တစ္မိနစ္ ၁၀ က်ပ္ျဖင့္ေကာက္ခံရန္ ေအာ္ပ ေရတာမ်ားက ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ ေပ။

Top News