ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္္ျခင္းသည္ စားသံုးသူထံ တိုက္႐ုိက္ေရာက္ရွိဟုဆို

 ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စားသံုး သူထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိေစ ႏိုင္ေၾကာင္း Big Impact Mediaမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ကိုဟိန္းသက္ခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္မာကက္တင္း ကို Platform မ်ိဳးစံုတြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အ မ်ားစုသည္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အ ထိိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည့္ ဆိုရွယ္မီ ဒီယာေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ၌ လုပ္ ေဆာင္ေနသည္။


ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ကုမၸဏီ မ်ား၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈကို ထိ ေရာက္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ သည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ သည္။ တည္ေနရာအလိုက္၊ အ သက္အရြယ္အလိုက္ စသည္ျဖင့္ မာကက္တင္းအတြက္ လိုအပ္ ေသာ အခ်က္အလက္ကို ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္က ေပးအပ္ေနသည္ဟု ဟြာေဝးကုမၸဏီမွ မခင္ရတနာဝင္း ကေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ စားသံုးသူဆီ သို႔ အခ်က္အလက္တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ ဆက္ႏိုင္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အ မည္၊ အသက္၊ တည္ေနရာ၊ က်ား၊ မ၊ အီးေမးလ္ အစရွိသည္ျဖင့္ အ ခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာင့္ သစ္စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္ ကတည္းကစုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူပို႔ခ်င္တဲ့ ေၾကာ္ျငာကို ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ပို႔ ေပးေနတာကို အခုေနာက္ပိုင္းပို ၿပီး သတိထားမိလာတယ္’’ ဟု ေန႔စဥ္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူ ကိုေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္စ တင္ျပဳလုပ္စဥ္က အခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ အသံုးျပဳသူအ တြက္ စည္းကမ္းခ်က္ကို သေဘာ တူညီမွသာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မိမိ တင္ ေသာပုံကိုပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ေၾကာ္ျငာအေနျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာ Developer ကိုကိုရဲက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အမွန္တကယ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၃၀ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ ၁၁ သန္း ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ေနာက္ပိုင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကိုမီွခို၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မာကက္တင္း လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟိန္းသက္ခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။