ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမႏုကြၽန္းဧက ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြဲေဝေပးမည္ဟုဆို

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမႏု ကြၽန္း ဧက ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုေဒသခံေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေအာက္တိုဘာကုန္တြင္ ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးျမႇာ ေက်းရြာတြင္ ေျမႏုကၽြန္းဧက ၁,၇၀၀ေက်ာ္၊ ေက်ာက္တလံုးေက်းရြာတြင္ ဧက ၂၀၀၊ ေရလယ္ေသာင္ ေက်းရြာတြင္ ဧက ၂၀၀ႏွင့္ ထန္းဇင္လွေက်းရြာတြင္ ဧက ၂၀၀ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ထြက္ရွိၿပီး အဆိုပါေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအား ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ခြဲေဝေပးႏိုင္ရန္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က စစ္ေဆး တိုင္းတာခဲ့ၿပီး ထြက္ရွိသည့္ ေျမႏု ကြၽန္းဧကစာရင္း အေပၚမူတည္ ၍ ေျမမရွိေသာ ေတာင္သူမ်ား အား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြဲေဝေပးမည္ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ဆုိသည္။

‘‘အခု ေျမႏုကြၽန္းက ေပၚတဲ့ ေနရာကေပၚ၊ ျမဳပ္တဲ့ေနရာက ျမဳပ္ေနတုန္းပဲ။ ဒီလကုန္ခါနီး ခြဲ ေဝေပးၿပီး ေနာက္လေလာက္ထဲ ဆို အားလံုးစိုက္ပ်ဳိးလို႔ရပါၿပီ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ငါးျမႇာေက်းရြာတြင္ ေတာင္ သူ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္၊ ေရလယ္ ေသာင္ရြာတြင္ ေတာင္သူ ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ က်န္ရွိရြာမ်ားတြင္ ေတာင္ သူ ၁၅၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အရင္တုန္းက ေျမႏုကြၽန္း ေတြကို ေျမမဲ့ယာမဲ့ကေနစၿပီး ေဝ ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ နီးစပ္သလို ေပးခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လက္ထက္မွာ ေတာ္ေတာ္ေျဖ ရွင္းယူေနရတယ္။ တကယ္ဆုိ စိုက္ပ်ဳိးေျမရွိတဲ့လူေတြကို ဖယ္ ထုတ္ပစ္ရမွာ။ အခု အဲဒါေတြကို စနစ္တက် ျပန္လုပ္ေနရတဲ့အခါ မွာ အခ်ိန္ေတာ့ နည္းနည္းၾကာ ေနတာေပါ့’’ဟု ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုးႏုိင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ငါန္းဇြန္းၿမိဳ႕နယ္ ငါးျမႇာ ေက်းရြာရွိ ေျမႏုကြၽန္းမ်ားတြင္ လည္း အစိုးရက ခြဲေဝခ်ထားေပး ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မေက်နပ္ေသာ ေဒသခံ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕လည္း ရွိကာ အဆိုပါေတာင္သူမ်ားက မႏၲ ေလးၿမိဳ႕၌ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ ၁ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

အစိုးရက ေျမႏုကြၽန္းဧက မ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးရန္ လုပ္ ေဆာင္ရာတြင္ ဧကအခ်ဳိ႕သည္ ၎တို႔ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ လုပ္ ကိုင္လာေသာေျမရင့္မ်ားျဖစ္ သည္ဟုဆိုၿပီး ေတာင္သူအခ်ဳိ႕က ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရနစ္ျမဳပ္ေသာ ေျမႏုကြၽန္းမ်ား ျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ ႀကိမ္ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေတာင္ သူမ်ား ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ရၿပီး ေရနစ္ ျမဳပ္ျခင္းမရွိေတာ့၍ ေျမရင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမွန္ကန္ ပါက ေတာင္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ငါးျမႇာေက်းရြာရွိ ေျမႏုကြၽန္း ဧက ၁,၇၀၀ ေက်ာ္တြင္ ဧက ၅၀၀ ခန္႔ကို ေျမရင့္အျဖစ္ ေဒသခံ ေတာင္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္က ေလွ်ာက္ထားၿပီး အဆိုပါေျမမ်ား ကိုလည္း ပံုစံ (၇) (လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳလက္မွတ္)ထုတ္ ေပးႏိုင္ရန္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသ႔ို တင္ျပထား ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာၾကားထားသည္။

More in News Section