ခြင့္ျပဳခ်က္ရအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ သုံးခု ၂၀၁၈ တြင္ စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ 2600 လႈိင္းႏႈန္း စဥ္အသုံးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ အင္ တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီသံုးခု သည္ လုိင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္ အတိုင္း ၂၀၁၈ တြင္ ၎တို႔ေပး အပ္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိစတင္ မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္း ခြင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ဧၿပီ၌ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ႏုိင္္မည္ဟု ခန္႔ မွန္းထားေၾကာင္း Global Tech-nology ကုမၸဏီစီအီးအုိဦးသိန္း သန္းတိုးက ေျပာသည္။

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ (Broadband)အင္တာနက္ကုိ ၂၀၁၇ ဇြန္လ မတိုင္မီမိတ္ဆက္မည္ဟု Amara Communications က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ကုိင္ ခြင့္လုိင္စင္ရရွိမႈ ေႏွာင့္ေႏွးသျဖင့္ မိတ္ဆက္မည့္ကာလေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။


 ‘‘ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔စ္က လုိင္စင္ေၾကးသြင္းတာေနာက္က် ေတာ့ သူ႕ကုိေစာင့္ရင္း အခ်ိန္ ၾကာသြားတယ္’’ ဟု ဦးသိန္းသန္း တုိးကေျပာသည္။ 2600 လႈိင္း ႏႈန္းစဥ္ကုိ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔စ္၊ Global Technology၊ Amara Communications ႏွင့္ Fortune ကုမၸဏီတို႔က ေလလံစနစ္ျဖင့္ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ရတနာပုံတယ္ လီပုိ႔စ္သည္ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ေၾကးေပး သြင္းႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လုပ္ကုိင္ ခြင့္လုိင္စင္မရရွိခဲ့ေပ။

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ (Broadband)အင္တာနက္သည္ မုိဘုိင္းအင္ တာနက္စနစ္ျဖင့္ နည္းပညာအရ တူညီမႈရွိေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္သည့္အခါ Customer-Premises Equipment (CPE) Router အတြင္းဆင္းမ္ကတ္ထည့္ ၍ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

Broadband အင္တာနက္ သည္ မိုဘုိင္းအင္တာနက္ထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ Data ပမာဏအမ်ားအ ျပားအသုံးျပဳသူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ Pac-kage plan သည္မုိဘုိင္းအင္တာ နက္ထက္ ပမာဏပုိမုိမ်ားျပားေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းသန္းတုိး က ေျပာသည္။

Broadband အင္တာနက္ ကုိ စတင္မိတ္ဆက္သည့္အခါ အြန္လုိင္းဗီဒီယုိ၊ Youtube၊ Facebook၊ အင္တာနက္ TV အျပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ အသီးသီး၌ လုိအပ္သည့္အျမန္ ႏႈန္းကုိ ျပည့္မီေအာင္ေပးအပ္မည္ ဟု Amara Communications စီအီးအုိ ေဒၚေအးျမျမၾကည္က ေျပာသည္။