သစ္သားထည္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ မႏၲေလးတြင္က်င္းပ

သစ္သားထည္ ေရွး ေဟာင္းအေဆာက္အအံု အေမြ အႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး စိတ္ဝင္ စားသူမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္ႏိုင္ရန္ မွ်ေဝသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္ တာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ Inya Institute က ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)ႏွင့္ ထုိင္း ႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ Silpakorn တကၠသိုလ္မွ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ပညာရွင္ မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

‘‘ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြဆို တာက အတိတ္ကာလနဲ႔ လက္ရွိ ကြၽန္မတို႔ မ်ဳိးဆက္ေတြကိုသာ မကဘဲ လာမယ့္အနာဂတ္ကာလ မ်ဳိးဆက္ေတြအထိကိုပါ ဆက္ သြယ္ေပးမယ့္ အထိမ္းအမွတ္ အေမြအႏွစ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ Silpakorn တကၠ သိုလ္မွ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ကြၽမ္း က်င္သူ Mrs.Nuanlak Watsan- tachad က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတစ္ဝန္း၌ ေတြ႕ရ ေလ့ရွိသည့္ သစ္သားထည္ အေဆာက္အအံုမ်ားအေၾကာင္း၊ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ေရွး ေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို မွတ္ တမ္းတင္ပံုတင္နည္းမ်ား၊ အကဲ ျဖတ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား  မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

‘‘သစ္သားထည္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုေတြကို ထိန္း သိမ္းဖို႔အတြက္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းေတြကို ေသခ်ာသိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္’’ဟု Mrs.Nuanlak Watsan -tachad က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈ ေရးကိစၥမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ေန သည္ မွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သည့္ လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ဳိးစံု၏ ယဥ္ေက်း မႈဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳရန္လည္း အေရးႀကီး ေၾကာင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ Inya Institute တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္း ဝင္သစ္သားထည္ အေဆာက္ အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးကို ေထာက္ပံ့အားေပးသင့္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။