ရခိုင္ျပည္နယ္ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းႏွင့္ အျခားမျဖစ္မေနခြင့္ျပဳရေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ မူလခန္႔မွန္းသည္ထက္ ေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္ပိုမ်ား

ေနျပည္ေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − သမၼတ႐ံုး)

 ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿခံစည္း ႐ိုးကာရံရန္အပါအဝင္ မျဖစ္မေန ခြင့္ျပဳရသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ား ေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြသည္ မူလခန္႔ မွန္းထားသည္ထက္ ၆ ဒသမ ၂၂၇ ဘီလီယံပိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က သမၼတအိမ္ေတာ္အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ (၃/၂၀၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က အဖြင့္အ မွာစကားေျပာၾကားစဥ္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ လ်ာထားသတ္မွတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါအ တုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြရသံုး ဆုိင္ရာ မူလခန္႔မွန္းေျခအရအသံုး စာရင္းလိုေငြသည္ ၃,၉၈၉ ဒသမ ၅၆၈ ဘီလီယံျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယသမၼတမ်ားက စိစစ္ၿပီးျဖစ္ သည့္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးစာ ရင္းမ်ားအရ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ လိုေငြသည္ က်ပ္ ၃,၉၉၅ ဒသမ ၇၉၅ ဘီလီယံျဖစ္ေန၍ လုိေငြ က်ပ္ ၆ ဒသမ ၂၂၇ ဘီလီယံပိုမ်ား လာေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ထုိသို႔ လိုေငြအနည္းငယ္ပို သြားရျခင္းသည္ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈ အခ်ိဳ႕ကို အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား ကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿခံစည္း႐ိုးကိစၥ ႏွင့္ ေမယုေတာင္တန္း ဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာက္ လုပ္ေရးကိစၥ စသည့္အသံုးစရိတ္ မ်ားကို မျဖစ္မေနခြင့္ျပဳရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သမၼတက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲ လွယ္ႏႈန္း ကြာျခားမႈတြင္ လိုေငြကို ေတာင္းခံျခင္း၊ ထပ္မံခန္႔အပ္မည့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအတြက္ လစာ ေငြ၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြ ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ထည့္ဝင္ေငြ စသည္တုိ႔ ကို အဓိကထား ေတာင္းခံျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ပိုမိုျခင္းေၾကာင့္ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးသည္ မူလခန္႔မွန္းေျခတြင္ ၄ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ျပဳ ျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ ၄ ဒသမ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ၎ က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ လုိေငြပမာဏမ်ားျပား သည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ တြင္းေႂကြးၿမီဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး တစ္ ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုလာမည္ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ မူလခန္႔မွန္းေျခ အတုိင္း လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးကို ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္မႈမရွိ ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာေရးေကာ္ မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြကျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံမႈ မ်ားကို စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက

တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ား၏ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံမႈ၊ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာေရးေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေန ျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ရေငြ၊ အခြန္ေငြ၊ အသံုးစရိတ္၊ ေငြလံုးေငြရင္းေတာင္းခံမႈ၊ ျဖည့္ စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ ေက်ာ္က ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ မူလခန္႔မွန္းေျခ သည္ တစ္ႏွစ္စာခြင့္ျပဳခြဲေဝထား ၿပီးျဖစ္၍ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံရန္မရွိေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအၿပီးသတ္ ႏုိင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္အရ အေရးႀကီး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ရေငြ ထပ္မံတုိးတက္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း  အသံုးစရိတ္ ထပ္မံလိုအပ္သည့္အခါမွသာ ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲ ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပး ပို႔မည္ျဖစ္သည္။

More in News Section