ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္

ဂ်ပန္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပိုမိုလာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ကုိယ္တုိင္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ သုိ႔ သြားေရာက္၍ ေစ်းကြက္ျမႇင့္ တင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ယင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။


ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကုိယ္တိုင္သြားေရာက္၍ ၀န္ေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား၀င္ ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ တတိယအဆင့္ တြင္တည္ရွိေနၿပီး အေရအတြက္ အရ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ခရီးသြား၀င္ ေရာက္မႈသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ခုနစ္ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ ခရီးသြား တစ္သိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

‘‘ဒီႏွစ္ခရီးသြားရာသီမွာ ပိုၿပီး ၀င္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း ေမာင္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ တြင္  တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြ၌ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သည့္  JATA Tourism Expo 2017 ၌ Mystical Myanmar အမည္ျဖင့္ ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ ကၽြန္းစုေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ခရီးသြားဆဲြေဆာင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ အလွအပမ်ား ကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားခရီး သြားအျဖစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ အမ်ားဆံုး လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ဒုတိယအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ လည္ပတ္သည္။ တတိယအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည္။