ဂ်၀ါဟာလားေန႐ူး၏ လွ်ပ္တစ္ျပက္ကမၻာ့သမုိင္း (ဘုိးလႈိင္ျပန္ဆုိသည္)

ကမၻာတြင္ လူသားစတင္ျဖစ္တည္ခ်ိန္မွ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မတိုင္မီအထိ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွည္လ်ား လွေသာသမုိင္း၌ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသနည္း။ မည္သည့္အရပ္ေဒသ၌ မည္သုိ႔ေသာလူမ်ိဳး မ်ား ရွင္သန္ႀကီးျပင္းခဲ့ပါသနည္း။ ကုိးကြယ္ရာအစ ဘာသာတရားႀကီးမ်ား မည္သုိ႔ ေပၚေပါက္လာသ နည္း။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္ကာ မည္ သုိ႔ေသာ သိပၸံဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသနည္း။  ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားသည္ဆိုေသာ လူသားမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကသနည္း။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ မည္သုိ႔ေသာစစ္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသနည္း။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနအလုံးစုံ ကုိ သိနားလည္ေအာင္ မည္သုိ႔ေသာ စာအုပ္မ်ိဳး ဖတ္ သင့္ပါသနည္း။ အေျဖကမူ ရွိပါသည္။


ဂ်၀ါဟာလားေန႐ူးသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ပထမ ဆုံး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ကုိ အရေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ေသာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေသာ စာေရး ဆရာႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သလုိ ၎ေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္ေျခာက္အုပ္သည္ ကမၻာေက်ာ္စာအုပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ သည္။ ယင္းတို႔အနက္ Letters from a father to his daughter ကုိ ဆရာပါရဂူက ခ်စ္သမီးထံသုိ႔ ေန႐ူး၏ ကမၻာေက်ာ္ၾကားေပးစာမ်ား ဟုလည္းေကာင္း၊ Glimpses of World History ကုိ ဆရာပါရဂူကပင္ ကမၻာ့အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ဟုလည္းေကာင္း အက်ဥ္း႐ုံးဘာသာျပန္ဆုိခဲ့သည္။ The discovery of India ကုိ ဆရာဘုိးလႈိင္ကပင္ အိႏိၵယကုိ ေတြ႕ရွိျခင္း ဟူ၍ ဘာသာျပန္ဆုိထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ဂ်၀ါဟာလားေန႐ူးသည္ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္း က်ေနစဥ္အတြင္း အသက္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္ သမီး အင္ဒီရာဂႏၵီထံသုိ႔ ေပးစာမ်ားပို႔ခဲ့ရာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ နာမည္အလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာ Glimpses of World History စာအုပ္ႀကီး ေပၚထြက္လာပါသည္။ ေန႐ူး သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္ တည္ခ်ိန္ကစ၍ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွည္လ်ားသည့္ လူ႔သမုိင္းေၾကာင္းႀကီးကုိ သမီးနားလည္ေအာင္ အ လြယ္ကူဆုံးႏွင့္ အ႐ုိးရွင္းဆုံးေသာစာသားျဖင့္ စာေပးပုိ႔ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၁၅၇ ေစာင္ရွိခဲ့သည္။ အလြန္ ခက္ခဲေလးနက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္ သမီး သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ေရး သားခဲ့ေသာ ထုိေပးစာမ်ားသည္ ႏွစ္ကာလအတန္ ၾကာေသာအခါ အေကာင္းဆုံးေသာသမုိင္းစာအုပ္ျဖစ္ လာပါသည္။ အင္ဒီရာဂႏီၵသည္ ဖခင္ေထာင္ထဲမွေပး ပုိ႔ေသာစာမ်ားကုိ ေက်ေက်ညက္ညက္ဖတ္႐ႈရင္း လူ႔ ေလာကႀကီးအေၾကာင္း၊ ကမၻာအေၾကာင္းႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္းတို႔ကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ သိရွိ နားလည္ခဲ့ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ဖခင္ေျခရာနင္းကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္အထိ အက်ိဳး တရားႀကီးမားခဲ့သည္။ ထုိ ေန႐ူး၏ေပးစာမ်ားကုိ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ေသာအခါတြင္လည္း အႀကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ရသလုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီး သီးက အေလးထားျပန္ဆိုၾကရာ ကမၻာေက်ာ္စာအုပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ ယခုအခါ ေဒါက္တာတင္လႈႈိင္(ဘုိးလႈိင္)က မႁခြင္းမခ်န္ ဘာသာျပန္ဆုိလ်က္ရွိရာ ယခုစာအုပ္မတုိင္မီ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းျဖစ္ေသာ ၂၀ ရာစု ကမၻာ့သမုိင္းကုိ ပထမပုိင္းအျဖစ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္သည္ ေန႐ူး၏ စာအုပ္ႀကီး ကနဦးအစပုိင္းျဖစ္ၿပီး (ေရွးေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္အလယ္ပုိင္း) ပါ၀င္သည္။ ဆက္လက္၍ Middle Ages ဟူေသာ ေအဒီ ၅ ရာစုမွ ၁၅ ရာစုအထိ အလယ္ေခတ္ကုိ ျပန္ဆုိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူရင္းစာမ်က္ႏွာ ၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ Glim-pses of World History ကုိ ျမန္မာျပန္ဆုိရာ၌ စုစုေပါင္းသုံးတြဲ ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ စာအုပ္ႀကီးကုိ မျဖစ္မေန ဘာသာျပန္ဆုိေသာ ဆရာဘုိးလႈိင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မူရင္းစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ ဂႏၴ၀င္ေရွးေခတ္ေဟာင္းကုိ ကုိယ္ စားျပဳေရးထားသျဖင့္ လုံးေစ့ပတ္ေစ့ သေဘာေပါက္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ယခုစာအုပ္ကုိ ဖတ္ရသူသည္ ဧကန္အက်ိဳးထူးလွသည္။ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ဥေယ်ာဇဥ္ေရးသားၿပီး ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းက တန္ဖုိး ၈,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိ သည္။

Top News