ဥေရာပအတြက္ မက္ကရြန္၏ စိန္ေခၚမႈ

ျပင္သစ္သမၼတ အီမယ္ႏ်ဴရယ္မက္ကရြန္ (GUILLAUME HORCAJUELO / EPA)

ယခုသီတင္းပတ္ ပါရီၿမိဳ႕ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ရည္မွန္း ခ်က္ႀကီး၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ မိန္႔ခြန္း၌ ဥေရာပတြင္ ႏုိင္ငံျခား သားေၾကာက္ရြံ႕ေသာ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒလိႈင္းလံုး တန္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ျပင္သစ္ သမၼတအီမယ္ႏ်ဴ ရယ္မက္ကရြန္က တင္ျပခဲ့သည္။ တစုတစည္းတည္း ဥေရာပဆုိေသာ စိတ္ကူးကို ဥေရာပႏုိုင္ငံသားတုိုင္း ျပန္လည္ခံစားႏုိင္ေသာ  စည္းလံုးညီၫြတ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ ဒီမုိကရက္တစ္ ဥေရာပကို မက္က ရြန္က တည္ေဆာက္လုိသည္။

မက္ကရြန္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ျပႆနာေပါင္းစံု၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဥေရာပသမဂၢအတြက္ ႀကိဳဆုိရ မည့္ တုိက္ပြဲေခၚသံျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ယူ႐ုိဇုန္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆုိေသာ အေရးႀကီးၿပီး အျငင္း ပြားဖြယ္ကိစၥတြင္မူ ၎၏ အဆို ျပဳခ်က္မ်ားသည္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ထက္ပုိ၍ သတိျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္သည့္ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္ေရး ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ သည္။

ဂ်ာမနီေခါင္းေဆာင္ အန္ဂ် လာမာကယ္သည္လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္ သီတင္းပတ္ဖက္ဒရယ္ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသ ေလာက္ ရလဒ္မေကာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ လႈပ္သာလွည့္သာ အေန အထားက်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ဥေရာပ သမဂၢျပန္လည္ဆန္းသစ္ေရးအ တြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ အင္အားေကာင္းေသာ အရာတစ္ ခုကို ခ်ျပခဲ့သည္။ ဥေရာပအေန ျဖင့္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို အ ကာအကြယ္ေပးရင္းကပင္ ဂလို ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ တီထြင္ႀကံ ဆမႈမ်ားကို လိႈက္လဲွစြာ ႀကိဳဆိုၾက ရင္း ေျပာင္းလဲလာေသာ ကမၻာ ႀကီးရွင္သန္ေရး ပုိမုိကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ တုိ႔ လႊမ္းမိုးထားေသာ ကမၻာႀကီး တြင္ ဥေရာပ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား တုိးတက္ေစေရးျဖစ္ သည္။ ႐ုရွားက ႂကြက္သားမ်ား ထုတ္ျပၿပီး ေဒၚနယ္ထရန္႔သမၼတ လက္ထက္အေမရိကန္က လက္ တဲြျဖဳတ္ေနကာ အစၥလာမ္မစ္ အ ၾကမ္းဖက္ဝါဒၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ၾကား ဥေရာပ၏ လံုၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္  မည္ျဖစ္သည္။

မက္ကရြန္သည္ ၎၏ ႀကီး မားေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ၾကား ကာကြယ္ေရး၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တီထြင္ႀကံဆမႈ၊ ပညာေရးစေသာ က႑မ်ားတြင္ အနီးကပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ခုိင္မာေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာကိုပါ ခ်ျပခဲ့သည္။ အကယ္ ၍ မိမိ၏ အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါက အီးယူမွ ထြက္ခြာမည့္ ၿဗိတိန္ႏွင့္အတူ ေဘာ္လကန္ေဒသ အေနာက္ပုိင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ေနရာရမည္ဟု မက္ကရြန္က ဆုိသည္။

မက္ကရြန္၏ အစီအစဥ္အရ  အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္း ဆီက ၎တို႔ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဦး စားေပးကိစၥမ်ားကို အေခ်အတင္ ျငင္းခံုရန္ ဒီမုိကရက္တစ္ညီလာခံ မ်ား က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ တို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ ဥေရာပကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုိလားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အီးယူ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ သည့္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ စိတ္တူကုိယ္တူရိွ ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား အလ်င္အျမန္ေပါင္းစည္းသြားကာ ျပန္ လည္အားသစ္ေလာင္းထားသည့္ ျပင္သစ္-ဂ်ာမန္အင္ဂ်င္က ေရွ႕သုိ႔ ဦးေဆာင္ဆဲြေခၚမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါေဘာလံုးက ဂ်ာမနီ ကြင္းထဲေရာက္ေနပါသည္။ မက္ ကရြန္၏ စီမံကိန္းသာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ဥေရာပသည္ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒေအာက္ ေရာက္သြားႏုိင္ ပါသည္။ ယင္းမွာ ဂ်ာမနီအတြက္ ႀကီးမားေသာ ထုိးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္။ အေၾကာင္းသည္ ဂ်ာမနီ ၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ၊ ထူးျခား ေသာ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတုိ႔မွာ အခိုင္အမာလည္ပတ္ ေနေသာ အီးယူအဖြဲ႕အေပၚ အေျခတည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မက္ကရြန္သည္ ဂ်ာမနီကုိ အလိုလားဆံုး ျပင္သစ္သမၼတ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ေခတ္အ ဆက္ဆက္မျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ရိွ လွေသာ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎၏ အရည္အခ်င္း ကုိ ျပသခဲ့သည္။ မက္ကရြန္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္၊ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါက ဂ်ာမနီအတြက္ ႀကီးမားေသာ နစ္နာမႈျဖစ္ႏုိင္ သည္။

ကံမေကာင္းေသာ အ ေၾကာင္းသည္ ဂ်ာမနီ၏ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး မဟာမိတ္ဖဲြ႕ စည္းေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ မက္ကရြန္က ၎၏ မိန္႔ခြန္းကို အခ်ိန္ကိုက္ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ လည္း မစၥစ္မာကယ္အေနျဖင့္ ၎၏ စတုတၳေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ေသာ သက္တမ္းကို အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ ရဲရင့္ျပတ္သားေသာ ဥေရာပျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရး လုပ္ ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ပါရိွသည္။ ထို႔အျပင္ မစၥစ္မာကယ္ ၏ ခရစ္ယာန္ဒီမုိကရက္သမဂၢ (CDU) က ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ (SPD)ႏွင့္ အတိုက္အခံ၊ အာဏာ ရေပါင္းစည္းထားသည့္ Grand Coalition ဆက္လက္တည္ၿမဲေရး လည္း ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဂ်ာမနီမဲဆႏၵရွင္မ်ား တြင္ အျခားစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ရိွေနသည္။ မစၥစ္မာကယ္၏ CDU ႏွင့္ ဆာေဘးရီးယားညီအစ္မ ပါတီ CSU တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေထာက္ခံမႈဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္ ဒီမိုကရက္ SPD အဖြဲ႕သည္ ေထာက္ခံမႈ အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ အတိုက္အခံအျဖစ္ ျပန္ေနရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အီးယူကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဂ်ာမနီအတြက္ တျခားေရြး ခ်ယ္စရာ (AFD) ပါတီက ေထာက္ခံမဲ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဂ်ာမနီပါလီမန္ထဲ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး မစၥစ္မာကယ္ကို ျပဳတ္က်ေအာင္ လုပ္မည္ဟု ႀကံဳးဝါးထားသည္။

ထုိ႔အတြက္ ယခုအခါႏုိင္ငံ ေရးအရ အားနည္းသြားေသာ မစၥစ္မာကယ္သည္ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရျဖစ္ႏုိင္ေသာ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းအတြက္ မက္ကရြန္၏ မိန္႔ ခြန္းကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ေသာ Greens မ်ားႏွင့္ မက္ကရြန္ကို သံသယရိွေသာ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကရက္ (FDP) မ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။

ထိုအေတာအတြင္း AFD ပါတီက ၎ကုိ လက္ယာစြန္းမွ တုိက္ခုိက္မည္ျဖစ္ကာ CDU ပါတီ တြင္းမွ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက မစၥစ္ မာကယ္ေနရာရယူရန္ ႀကိဳးစားၾက မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ႏုိင္ငံ ေရးေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ေသးငယ္ေသာ အေပးအယူကိစၥ မ်ားသည္ပင္ ႏုိင္ငံေရးဆူးေျငာင့္ ခလုတ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ သည္။

မက္ကရြန္၏ တင္ျပမႈမ်ား တြင္ ယူ႐ုိဇုန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ အကဲဆတ္ ဆံုးကိစၥျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယူ႐ုိဇုန္ဘတ္ဂ်က္ထားရိွေရးကုိ သူက အလုိရိွၿပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္ကုိ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၏ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား ျဖင့္ ျဖည့္တင္းမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ကာ စီးပြားေရးအက်ပ္ အတည္းကာလတြင္ ကယ္ဆယ္ ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ယူ႐ုိဇုန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး တစ္ဦးက ႀကီးၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုဝန္ႀကီးက ဥေရာပပါလီမန္တြင္ယူ႐ုိဇုန္ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္အ မတ္မ်ားကုိ တာဝန္ခံေျဖၾကားရ မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာ ဘတ္ ဂ်က္ထားရိွျခင္းကို ခ်မ္းသာႂကြယ္ ဝေသာ ဂ်ာမနီက မယံုသကၤာရိွႏုိင္ ၿပီး မိမိတို႔ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ေငြ ေၾကးမ်ားကို ေဖာေဖာသီသီသံုးစြဲ တတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထံ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္မည္ကုိ လုိလားမည္ မဟုတ္ေပ။ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအစိုးရ မ်ားကုိ ခက္ခဲေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကူညီေဖာ္ေဆာင္ေရး ဘံုရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထားရိွေရးကုိသာမစၥစ္မာကယ္က ပုိမုိလုိလားမည္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ တန္းတူရည္တူအာဏာ ပါဝါရိွေသာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ထားရိွေရး မက္ကရြန္က အလိုရိွ ေသာ္လည္း အစိုးရမ်ားက ဘတ္ ဂ်က္မ်ားကုိ စနစ္တက်သံုးစြဲေရး ႀကီးၾကပ္ရန္ မစၥစ္မာကယ္က ပိုမုိလုိလားမည္ျဖစ္သည္။

အီးယူအဖြဲ႕၏ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ ေဝးကြာၿပီး အားက်စရာမေကာင္းဘဲရိွကာ ထိေရာက္စြာ ကြပ္ကဲသူနည္းသည္ ဟု မက္ကရြန္က မွန္ကန္စြာ ေထာက္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ပထမႏွစ္ ဝက္တြင္ က်င္းပရန္ မက္ကရြန္ အဆိုျပဳထားေသာ ႀကီးမားက်ယ္ ျပန္႔သည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ညီလာခံ မ်ားမွေန၍ အီးယူအေၾကာင္းေဆြး ေႏြးျငင္းခံုမႈအေပၚ စိတ္ကူးသစ္ မ်ား ထြက္ေပၚေစမည္ျဖစ္ကာ ခိုင္ မာရဲရင့္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို လက္သင့္ခံေရး အေထာက္အ ကူျဖစ္ေစကာ တာဝန္ပ်က္ကြက္ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ဖိအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ညီလာခံမ်ားမွေန ၍ မက္ကရြန္၏ La Republique En Marche! ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ ရွားမႈအသစ္မ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ မ်က္ႏွာသစ္မ်ား ေခၚသြင္းလာႏုိင္ကာ အက်င့္ပ်က္ပါ တီစနစ္ေဟာင္းမ်ားကို ကူညီဖြင့္ ထုတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက ျပန္လည္၍ ယံု ၾကည္မႈရိွလာရန္ ကူညီႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။

မက္ကရြန္၏ ရည္မွန္းခ်က္ သည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည္။ ထို႔အတူ ဥေရာပ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား လည္း ႀကီးမားသည္။ တစ္ႀကိမ္ တည္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားအ ျပားရရိွရန္ မက္ကရြန္က ႀကိဳးစား ေနျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပို၍ ဒီမုိကရက္တစ္ဆန္ ေသာ၊ တက္ႂကြေသာ၊ ညီၫြတ္ ေသာ ဥေရာပျဖစ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္သင့္ေသာ အေၾကာင္း အရာျဖစ္သည္။

Ref:Macron’s Challenge for Europe