အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ကုသမည့္ အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မည္

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း အပါအ၀င္ က်ား၊ မ အေျခခံေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား  (Gender Violet) ကုိ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ကုသမည့္ အစီအစဥ္အား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန မိခင္ႏွင့္မ်ိဳးဆက္ပြားဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးအိႁႏၵာက ေျပာသည္။

‘‘အခုမွ စလုပ္ေနတာ။ ဂုိက္လုိင္းၿပီးရင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကုိ သင္တန္းေပးရဦးမွာ။ ဒီ ႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ဂုိက္လုိင္းရမွာပါ။ က်ားမခြဲျခားျခင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အကုန္လုံးကေဆး႐ုံကုိ ေရာက္တယ္ေလ။ အဲဒီလုိ ေရာက္လာရင္ က်န္းမာေရးဘက္က ခ်က္ခ်င္းကုသမႈေပးမွာ။ ၿပီးေတာ့မွ ရဲဆီအမႈဖြင့္ခ်င္လည္းဖြင့္ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈ၀န္ထမ္းကုိတိုင္မယ္ဆုိလည္းတုိင္ေပါ့။ ဒီစီမံခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ မ်ိဳးပြားႏုိင္တဲ့အရြယ္ ေတြမွာ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေတြျဖစ္ရင္ ကုသမႈကုိခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ိဳးကုိ လုပ္သြားမွာပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ မ်ိဳးပြားႏုိင္ေသာ အရြယ္ျဖစ္သည့္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ မွ (၄၉)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ မ်ိဳးဆက္ပြားဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ျပဳစုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည္တို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါအစီအစဥ္တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမႈအပါအ၀င္ က်ား၊ မ ခြဲျခားျခင္းကုိ အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ တုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကုသမႈေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

Top News