ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပုံေငြ အလဲြသုံးစားျပဳလုပ္ပါက တုိင္ၾကားႏုိင္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအား အ စိုးရေထာက္ပံ့ထားသည့္ ေက်ာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြမ်ားအ လဲြသုံးစားမႈရွိပါက သက္ဆုိင္ ရာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ လလယ္တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈ ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၆၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္ေပးအပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ယင္းေငြေၾကးမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားလုိလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႀကံျပဳလုိ လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားသို႔ တုိင္ၾကား ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

‘‘ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြ၊ အလဲြ သုံးစားမႈေတြရွိေနရင္ သက္ဆုိင္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးေတြကို တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ တုိင္ၾကား မႈလက္ခံရရွိတာနဲ႔ ခ႐ုိင္ကဆင္း စစ္တာမ်ဳိး လုပ္ေပးတယ္’’ ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္၀င္းၾကည္က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြအေနျဖင့္ မူလတန္း၊ မူလ တန္းေက်ာင္းခဲြ၊ အလယ္တန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခဲြမ်ားအ တြက္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ေပၚမူတည္ကာ က်ပ္ေလးသိန္းမွ ၄၂ သိန္းအထိလည္းေကာင္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းခဲြမ်ားအတြက္ တစ္ ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းအျပင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ငါး ေထာင္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ေပၚ မူတည္ကာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေက်းရြာ၊ ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ေက်ာင္းသားမိဘ၊ ေက်ာင္းအ က်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖဲြ႕၀င္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထား ေသာ ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းဖံြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေကာ္မတီကို ဖဲြ႕ စည္းကာ ယင္းေကာ္မတီ၏ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈရန္ပုံေငြမ်ားကို အသုံးျပဳရ မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေကာ္မတီသည္ ရန္ပုံ ေငြသုံးစဲြမည့္ ဘတ္ဂ်က္အစီအ စဥ္ႏွင့္ ရရွိမည့္ရန္ပုံေငြကို ေက်ာင္း႐ုံးခန္းႏွင့္ ျမင္သာေသာေနရာတြင္ ကပ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေငြ ေၾကးသုံးစဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ စုံတစ္ဦးက တုိင္ၾကားပါက ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခ႐ုိင္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားအ ေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ ရြက္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြ ထက္ ပိုၿပီးတင္းက်ပ္တယ္။ သုံးစဲြ ရတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ပုံ စံေတြေျပာင္းထားတယ္။ စာရင္း စစ္ေတြအေနနဲ႔ တိတိက်က် စစ္ ေဆးဖို႔လိုတယ္။ စစ္ေဆးမႈအပိုင္း မွာ နားလည္မႈေလးေတြနဲ႔ စစ္ ေဆးတယ္ဆိုရင္ မသမာမႈေတြ ရွိ လာမယ္။ ရက္စဲြေတြ လိမ္ၾကတာ ရွိတယ္။ တကယ္သုံးတာလည္း ရွိ ပါတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့သူေတြက ေက်ာင္းေတြအထိ ေသခ်ာလုိက္ စစ္ရင္ေတာ့ ဒီေငြေၾကးကို အလဲြ သုံးစားမႈေတြ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ ေတြ နည္းသြားမွာေပါ့’’ ဟု ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး က၀ၿမိဳ႕နယ္ အထ က(ခဲြ) ေအးမြန္ေက်ာင္းအုပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာၾကား သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ ဂ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြတို႔ ျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က ေက်ာင္းေထာက္ပ့့ံေၾကးအျဖစ္ စတင္ေပးအပ္ၿပီး ယခုပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြဟု အမည္ေျပာင္းကာ ေငြေၾကးသုံးစဲြမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာ အရည္အ ေသြး ပုိမိုျမင့္မားလာေစရန္၊ ျပည္ သူလူထုထံမွ ထည့္၀င္ေနရသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ၏ အရည္အေသြးမီသင္ၾကားသင္ ယူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေစ ရန္ ရည္ရြယ္ကာေက်ာင္းေထာက္ ပံ့ေၾကးေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထား သည္။

Top News