တယ္လီေနာက စင္ကာပူ Roaming ကြန္ရက္အတြင္း မိုဘိုင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳခ 1MB အတြက္ ၁၅ က်ပ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်

တယ္လီေနာက စင္ကာပူ Roa-ming ကြန္ရက္အတြင္း မိုဘိုင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳခကို 1MB ပမာဏအတြက္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ေကာက္ခံေနရာမွ ၁၅ က်ပ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ပမာဏအမ်ားအျပား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ေဈးႏႈန္း အရ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပထမဆံုးက်ဆင္းခဲ့သည္။

ေအာ္ပေရတာအခ်င္းခ်င္း ေဈးႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ ျပည္တြင္း ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕က ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ပ Roaming ကြန္ရက္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေဈးႏႈန္းကို တယ္လီေနာက စတင္ေလွ်ာ့ခ်ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္ကြန္ရက္ကို စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ဝန္ေဆာင္ခမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) က 1MB လွ်င္ ၁,၀၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံၿပီး အူရီးဒူးႏွင့္ တယ္လီေနာတုိ႔က ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ Roa-maing ကြန္ရက္ေဈးႏႈန္းၿပိဳင္ဆုိင္မႈတြင္ ယခင္က အသံေခၚဆုိခကို ေဈးႏႈန္းအနည္းငယ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပိဳင္ဆုိင္ရာမွ တယ္လီေနာသည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳခကို   ပမာဏအမ်ားဆံုးေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ၿပိဳင္ ဆုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျမန္မာခရီးသြားအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာ၍ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက တယ္လီေနာနည္းတူ Roamingကြန္ရက္ကို ၿပိဳင္ဆုိင္လာဖြယ္ရွိသည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအၾကား ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ပံုမွန္ထက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုသြား ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၇ ပထမေျခာက္လပတ္တြင္ ခရီးသြား ခုနစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔ သြားေရာက္ခဲ့ သည္။