အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ား မွ်ေ၀ေပးႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပို႔ဆက္၀န္ႀကီးဌာန ေရြးခ်ယ္မည္

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးရွိ အႀကီးအကဲမ်ားကို e Government အပါအ၀င္ အိုုင္စီတီနည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား မွ်ေ၀ေပးႏုိင္မည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းအနည္းဆံုးရွိသည့္ ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ယင္း၀န္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ေခၚထား သည္။

‘‘သင္တန္းေပးတာမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္ ေပးႏုိင္တာမ်ိဳးပါ။ ဌာနဆိုင္ရာအ ႀကီးအကဲေတြကို အိုင္စီတီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုမုိသိရွိလာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲ ဦးရဲႏုိင္မုိး က ေျပာသည္။

၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ပေရာဂ်က္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးရွိ အႀကီးအကဲမ်ားကို အိုင္စီတီနည္းပညာအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိနားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျခာက္လခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္မည့္အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းရမည္ဟု ဦးရဲႏိုင္မိုးက ေျပာသည္။ အစိုးရဌာနရွိအႀကီးအကဲမ်ားကို အုိင္စီတီနည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိနားလည္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္၌ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ယခင္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာအသင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အိုင္စီတီသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

ပေရာဂ်က္အတြင္း ပါ၀င္၍ အိုင္စီတီနည္းပညာအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးရွိ အႀကီးအကဲစာရင္းကို မသိရေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းအ သီးသီးကို ေနာက္ခံသမိုင္း ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္အဆင့္ဆင့္အေပၚမူတည္ကာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။