ကုမၸဏီမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ားခန္႔လွ်င္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ရမည္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ားခန္႔ထားရာတြင္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ရမည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္ သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က စတင္ကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစီးဌာနက ဆို  သည္။

‘‘ဒါဥပေဒထဲမွာ ပါၿပီးသား ပါ။ ႏိုင္ငံျခားသား ခန္႔ရင္ MIC က ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရတယ္။ အလုပ္ကို ႀကိဳေလွ်ာက္တဲ့ သူေတြအတြက္ ႀကိဳခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရတယ္။ ဒီ ေရာက္မွ ေလွ်ာက္တဲ့သူေတြအ တြက္လည္း တင္ရမယ္’’ ဟုရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္ၿပီး ျဖစ္ပါက အလုပ္လုပ္ရက္ ၇ ရက္အတြင္း ေကာ္မရွင္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားပညာ ရွင္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း တင္ျပရ မည္ဟုဆိုသည္။ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ ခြင့္ ျပဳခ်က္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီျဖစ္ေစ၊ ကုန္ဆံုၿပီးမွျဖစ္ေစ ျပန္လည္ႏုတ္ထြက္ပါက ေကာ္မရွင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ဆို သည္။ အစားထိုးခန္႔အပ္မည္ဆိုပါ က ႏုတ္ထြက္သြားေသာ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား ျပည္ပသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရမည္ဟု ဆိုသည္။

  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား  ခန္႔ အပ္ရာတြင္ ရင္းႏွီီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ ရွင္က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္က ေတာင္းခံသည့္အတိုင္း ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ကေျပာ သည္။

 ႏိုင္ငံျခားသား ခန္႔အပ္မႈ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏုိင္ငံ ျခားသားဝန္ထမ္း ကြၽမ္းက်င္မႈအ ေထာက္အထား (သို႔မဟုတ္) ဘြဲ႕ လက္မွတ္၊ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ရာထူး၊ ခန္႔ထားမည့္ ကာလတို႔ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝန္ထမ္း၊ ကုမၸဏီ၏ သံုးလပတ္အစီရင္ခံစာတို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။