မိုဘိုင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ဟု တိုင္းစီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးေျပာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Ok Dollor, WaveMoney တို႔သည္ မို ဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

Mobile Platform ကို အသံုး ျပဳၿပီး ေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္ မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပံုစံ အားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ပထမ ပံုစံသည္ ဘဏ္ဦးေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေသာ မိုဘိုင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပံုစံ သည္ ေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘မိုဘုိင္းဘဏ္ လုပ္ငန္းက ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ေနၿပီးေတာ့ ဘဏ္မ်ားကေန ဦးေဆာင္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ ငန္းကို ဘဏ္မ်ားရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ တယ္။ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ မိုဘုိင္းေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအရ မိုဘုိင္းကြန္ရက္ ေဆာင္ရြက္သူရဲ႕ ဘဏ္မဟုတ္ ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳတဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ ‘‘ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ စြာေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ ေသာ Ok Pay, WaveMoney, Ongo စသည့့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရား၀င္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္ စင္မရွိေသးဘဲ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႕အစည္း မ်ားကုိ မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါသနည္း၊ မည္သည့္ေငြေရး၊ ေၾကးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀၏ေအာက္တြင္ ရွိပါသနည္း’’ ကုိ သိရွိလို ေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

‘‘ကမၻာမွာ ေခတ္စားေနတဲ့ Mobile Banking စနစ္ဟာ ျပည္ သူေတြအတြက္ လြယ္ကူသက္ သာေစတဲ့ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ တစ္ ခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳသင့္တာမွန္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုင္စင္ခ်ထားေပ မယ့္ Customer ရဲ႕ သမိုင္း ေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နည္း စနစ္က်မႈေတြကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွသာ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးၿပီးမွ စတင္အသံုးျပဳေစလိုေၾကာင္း ေထာက္ျပလို၍ ယခုလို ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက တရား ၀င္လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္မရွိေသးဘဲ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေငြေရးေၾကး ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မရွိဘဲ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လိုင္စင္မရွိဘဲ အပ္ေငြလက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ ရွားေပၚေပါက္လွ်င္ ထိုသူကုိ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည့္အျပင္ က်ပ္သန္း ငါးရာထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကို ခ်မွတ္ခံရမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားပါက ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုသည့္ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။