မေကြးတိုင္းအစိုးရသစ္လက္ထက္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေသေပ်ာက္ႏႈန္း သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္လက္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္အတြင္း (၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ေသေပ်ာက္ႏႈန္း သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္ ေသေပ်ာက္ ႏႈန္းမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အရွင္ေမြး တစ္ေထာင္လွ်င္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေသ ေပ်ာက္ႏႈန္းမွာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ မေကြးတိုင္းတြင္ အရွင္ေမြးတစ္ေထာင္လွ်င္ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္ ေသေပ်ာက္ ႏႈန္းမွာ ၁၀၈ ဦးရွိသည္ဟု ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မေကြးတိုင္း အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၆ ၌ အရွင္ ေမြးတစ္ေထာင္လွ်င္ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္ ေသေပ်ာက္ ႏႈန္း ၁၄ ဦးထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ ကာ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီမွ ဇြန္လ အထိ ႏွစ္ဝက္ ေျခာက္လအတြင္း အၾကမ္းဖ်င္းစာရင္းအရ အရွင္ေမြးတစ္ေထာင္လွ်င္ ေသေပ်ာက္ႏႈန္း ၁၅ ဦးရွိေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန  စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 ‘‘သန္းေခါင္စာရင္းအရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဟာ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ကေလး ေသဆုံးမႈအမ်ား ဆံုးဆုိတာကို လက္ခံသလို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကိုယ္တုိင္လည္း ေသခ်ာ ကြင္းဆင္းၿပီး စာရင္းေတြေကာက္ ယူထားတာ ရွိပါတယ္။ မိခင္နဲ႔ ကေလးေတြ အာဟာရျပည့္ဝေစ ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေတြ၊ အသိပညာေပးမႈေတြ ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့လို႔ အခုဆိုရင္ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးသူငယ္ ေသဆံုး ႏႈန္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနပါ ၿပီ’’ဟု ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အတြက္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလး ငယ္ ေသေပ်ာက္ႏႈန္းကို စာရင္း ျပဳစုရာတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း မ်ား ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ ရက္တို သင္တန္းေပး၍ စာရင္းေကာက္ခံ ျပဳစုခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ လြဲမွားခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု သံုး သပ္မိေၾကာင္း လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ သန္းေခါင္စာရင္း ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေသ ေပ်ာက္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ စီမံ ေဆာင္ရြက္၍ စာရင္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ေကာက္ယူ ထားသည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန အလိုက္ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းနဲ႔ ေသေပ်ာက္ႏႈန္းေတြကို စနစ္ တက် စာရင္းလုပ္ၿပီး တိုင္းအဆင့္ စာရင္းခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဒီ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးငယ္ ေသ ေပ်ာက္ႏႈန္းစာရင္းေတြကို ကြၽန္မ တို႔က ႏွစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ျပဳစုရတာဆို ေတာ့ ၂၀၁၆ အတြက္ အတိအက် ခ်ဳပ္ၿပီးေပမယ့္ ၂၀၁၇ အတြက္က ေတာ့ အတိအက် ေျပာလို႔မရ ေသးပါဘူး။ ေျခာက္လအတြင္း ႏွစ္ဝက္စာရင္း အၾကမ္းဖ်င္းပဲ သိရပါေသးတယ္’’ဟု မေကြးခ႐ိုင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဦး စီးအရာရွိ ေဒၚစန္းစန္းေမႊးက ေျပာသည္။

ကေလးသူငယ္ ေသေပ်ာက္ ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား အာ ဟာရဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး အသိပညာဗဟုသု တေပးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ အားတိုးေဆး၊ ကေလးသူ ငယ္အားတိုးေဆးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ေသဆံုးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့ က်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက ေျပာသည္။