ႏိုင္ငံကိုးႏိုင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀ ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္

 ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ မေလး ရွား၊ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိ ကန္ ကိုးႏိုင္ငံသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခကို တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၆၀ အျဖစ္ အူရီးဒူးက ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ရက္တည္း အတြက္သာ အဆိုပါေလွ်ာ့ေစ်း ျဖင့္ အူရီးဒူးက အသံေခၚဆိုခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။ အူရီးဒူးႏွင့္ တယ္လီေနာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ မ်ားက ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္မိနစ္ ၂၀၀ က်ပ္မွ ၇၅၀ က်ပ္အထိ  ေကာက္ခံေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚ ဆိုခကို တစ္မိနစ္ က်ပ္ ၆၀ အျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။


 ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမိုဘိုင္း ဖုန္းအသံေခၚဆိုခကို ေစ်းႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသျဖင့္ ျပည္ပအသံေခၚဆိုမႈေစ်းကြက္ကို ေအာက္တိုဘာအတြင္း စတင္ၿပိဳင္ဆိုင္ခဲ့သည္။

တယ္လီေနာသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳ သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအင္တာနက္အ သံုးျပဳခကို ေအာ္ပေရတာေစ်း ကြက္၌ စတင္ၿပိဳင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး အူရီး ဒူးက ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံေခၚဆိုခကို ဒုတိယအေန ျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ခဲ့သည္။