ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံရရွိရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္း

လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းထိတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား ရရွိၿပီး ဝယ္လိုအားျမင့္တက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံအထိ တိုးျမႇင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံ မ်ား၏ ဝယ္လိုအားေၾကာင့္ ျပည္ ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ဧၿပီမွ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ ငါးလေက်ာ္ အတြင္း တန္ခ်ိန္ ခုနစ္သိန္းခန္႔ရွိ ၿပီး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ - ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္ပဆန္တင္ ပို႔မႈမွ ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ခန္႔သာရွိေသာ္လည္း လာ မည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ ဝင္ေတြတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္၊ စပါး အသင္းခ်ဳပ္က ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ တန္ ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားၿပီး လာ မည့္သံုးႏွစ္အတြင္း တန္ခ်ိန္သံုး သန္းအထိ တိုးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္။

ဆန္စပါး ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံုမွန္ ကုန္သြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး တုိးျမႇင့္သကဲ့သို႔ အာဆီ ယံႏွင့္ အာရွေစ်းကြက္၊ အာဖရိက ေစ်းကြက္ စသည္တို႔ကို ခ်ိတ္ ဆက္တင္ပို႔ ႏုိင္ရန္အျပင္ အရည္ အေသြးျမင့္ဆန္မ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဦး ေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ျပည့္ပ ဆန္တင္ပို႔ရန္ ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဧည့္မထ အမ်ဳိးအစား ၂၅ မွတ္ (အက်ဳိးအေၾက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဆန္တစ္ အိတ္လွ်င္ ယခင္က က်ပ္ ၁၇,၀၀၀ မွ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္၌ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀,၅၀၀ ခန္႔ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အာဆီယံ ေဒသအတြင္း ျပည္ပဆန္အမ်ား တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပည္ပသို႔ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္း ခန္႔ တင္ပို႔ေနၿပီး ဗီယက္နမ္က ဒုတိယအမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

Top News