သၾကားပါဝင္မႈမ်ားျပားေသာ အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာသူမ်ား၌ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္

သၾကားပါဝင္မႈျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ားကို သံုးလအထိ စား ေသာက္႐ံုျဖင့္ က်န္းမာေသာလူမ်ား၌ပင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ သည့္ အႏၲရာယ္ကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အဆီဆိုင္ရာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဆာေရးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အသည္းသည္ သၾကားဓာတ္နည္းေသာ အစားအစာမ်ားထက္ သၾကားဓာတ္ျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ားအတြက္ အဆီကို ေျဖရွင္းရပံုကြာျခားေၾကာင္း ေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။


က်န္းမာေနသူမ်ားပင္ သၾကားပါဝင္မႈမ်ားေသာ အစားအစာ မ်ားကို သီတင္း ၁၂ ပတ္ခန္႔ စားပါက ၎တို႔၏ ေသြးႏွင့္ အသည္း တို႔တြင္ အဆီပါဝင္မႈ ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယင္းအစားအေသာက္ စားသံုးသူတို႔၏ အဆီဆိုင္ရာဇီဝျဖစ္ ပ်က္မႈမ်ား အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖုံုးေရာဂါ (NAFLD) ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သၾကားပါဝင္မႈမ်ားေသာ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အဆီဓာတ္ဆုိင္ရာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ေျပာင္းလဲ သြားၿပီး ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။

အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖံုးမႈ အေျခအေနကို အဝလြန္ျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားၾကား ႀကံဳေတြ႕ရမႈပိုမ်ားသည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္လည္း ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာ ဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားေစႏိုင္သည္။

ေသြးေၾကာနံရံမ်ားတြင္ အဆီမ်ား စုေဝးျဖစ္ေပၚရာမွတစ္ဆင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီး ေသြးစီးဆင္းမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစကာ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ ေသြးေၾကာမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ႏွလံုးထိခိုက္မႈ (သို႔မဟုတ္) ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ားစုသည္ ယင္းကဲ့သို႔ လြန္ကဲေသာ သၾကားပမာဏကို စားသံုးမိဖြယ္မရွိဘဲ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ သၾကားလံုးႏွင့္ အခ်ိဳရည္ေသာက္သံုးမႈမ်ားရာမွ ယင္းကဲ့သို႔ သၾကားဓာတ္လြန္ကဲႏိုင္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ အသည္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။                

—Ref: MNT

Top News