ေငြလႊဲခႏႈန္းတစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းစီစဥ္

ဘဏ္ေငြလႊဲခႏႈန္းထား တူညီစြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းကဦးေဆာင္ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း  ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ အရာရွိအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအၾကား မတူညီေသာ ေငြလႊဲခႏႈန္းထားမ်ား ျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အခက္ အခဲျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ပံုေသႏႈန္း ထားတစ္ခုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းက ဦး ေဆာင္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခုမွ အ ရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသံုး စြဲသူမ်ား တိုးျမင့္လာေရး ျပည္ တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ ေငြ လႊဲခႏႈန္းထားမ်ားကို အၿပိဳင္အ ဆိုင္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဆြဲေဆာင္ေန သည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေငြ ေၾကးသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကုန္က် စရိတ္သည္ ေငြလႊဲခ ႏႈန္းထား ထက္မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္ မ်ားအခက္အခဲျဖစ္ေနရသည္ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

‘‘ပံုေသ သတ္မွတ္ဖို႔ဆိုရင္ စိတ္တူသေဘာတူျဖစ္ဖို႔လိုတယ္’’ ဟု ကေမၻာဇဘဏ္ အႀကီးတန္းအ ႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။ ေငြလႊဲႏႈန္းထား ပံုေသသတ္မွတ္ျခင္းကို ယခင္က ျပဳလုပ္ဖူးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဏ္အခ်ိဳ႕က ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏႈန္းထားမတူညီမႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္လာသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၏ ေငြလႊဲႏႈန္းထားသည္ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းလွ်င္ (၂၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ဖက္စ္ပို႔ခ ၅၀၀ က်ပ္) ၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ား ဆံုး ၂,၅၀၀ က်ပ္အထိ ရွိသည္။