ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခဲြမ်ားမွ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူသံုးစဲြခြင့္ျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တင္ျပ

 ျပည္ပပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္ လွစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခဲြ မ်ားမွ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူအသံုး ျပဳႏုိင္ေရး ဗဟိုဘဏ္သို႔ စာတင္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။


ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံ မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားကို ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

ထုိသို႔ တစ္ဆင့္ခံ ေငြေပးေငြ ယူမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘဏ္၀န္ ေဆာင္စရိတ္မ်ား အပုိကုန္က်ေန ျခင္းေၾကာင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လက္ ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္ခဲြဖြင့္ လွစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ကိုင္လိုသည္ဟု ပို႔ကုန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကား သည္။

‘‘ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကို ျပည္တြင္းမွာ ဖြင့္ခြင့္ေပးထားတဲ့ Foreign Bank ေတြက support ေပးဖို႔ ဗဟိုဘဏ္ကို တင္ျပထား တယ္’’ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထား ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီ မ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အခက္အခဲကို ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပသည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခဲြမ်ားအား ဗဟို ဘဏ္က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ အရာရွိတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားကို ၂၀၁၃ ကစတင္၍ ဘဏ္ခဲြဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးၿပီး ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဆုိပါဘဏ္ မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ  ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စီမံ ကိန္းေခ်းေငြမ်ားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟုလည္း ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။