ေနာ္ေ၀းတြင္က်င္းပမည့္ လူငယ္ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦးကို တယ္လီေနာေရြးခ်ယ္

 ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္ တာႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ လူငယ္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ လူငယ္ ႏွစ္ဦးကို တယ္လီေနာက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပ မည့္ လူငယ္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူငယ္ (အသက္(၂၀- ၂၈)အတြင္း) ၁၅၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး နန္းကံ့ေကာ္ယြက္ဆိုင္ႏွင့္ ရာ သူ(လ္) ပရာဆက္ကို ႏုိင္ငံကုိယ္ စားျပဳအေနျဖင့္ အၿပီးသတ္ ေရြး ခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ က ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။


ေရြးခ်ယ္ခံ နန္းကံ့ေကာ္ ယြက္ဆိုင္ႏွင့္ ရာသူ(လ္) ပရာ ဆက္တုိ႔သည္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ လူငယ္ဖိုရမ္သုိ႔ သံုး ရက္ၾကာ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ ႏွစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏုိင္ငံ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ လူ မႈေရးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ ရွင္းရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈ ဖန္တီးေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္း ပညာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္ စပ္ေလ့လာခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိဗယ္ဆုေပးပဲြသို႔လည္း တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္တာလုံး ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈတစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာသည္ ေနာ္ေ၀း ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ လူငယ္ဖို ရမ္သို႔ ၎၏ ေစ်းကြက္တည္ရွိရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး စီကုိ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ႏွစ္စဥ္အလိုက္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေအာက္တြင္ တစ္ႏွစ္တာလံုး ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။

လူငယ္ဖိုရမ္အတြက္ တယ္လီေနာက၂၀၁၄ မွစတင္၍ ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳလူငယ္ႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။