ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈကို အေျဖရွာျခင္း

ကြမ္းစားျခင္းသည္ ဓေလ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြမ္းမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ေရာဂါမ်ားကို သိရိွသူနည္းေနသည္။(ဓာတ္ပံု−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးရြက္ ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအ တြက္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူထုလႈံ႔ ေဆာ္ပြဲသည္ ကြမ္းယာစားျခင္း ေၾကာင့္ လူအမ်ား ေရာဂါရရွိေသ ဆံုးရမႈကို ေရရွည္တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ ေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္ တစ္ဆင့္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလည္အ ပတ္ေရာက္ရွိလာသူ မည္သူမဆို လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းတြင္ အနီေရာင္ အစြန္းအထင္းမ်ားကို အ မွတ္မထင္ ေတြ႕ဖူးၾကပါလိမ့္ မည္။ ထိုအနီေရာင္အကြက္မ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကြမ္းယာစားျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကြမ္းရြက္အတြင္း ကြမ္း သီး၊ ထံုး၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ အျခားေဆးမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေသာ ကြမ္းယာကို စားသံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းေဘးေနရာတိုင္းတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။


ကြမ္းယာစားျခင္းမွ ရရွိ ေသာ ရလဒ္အျဖစ္ အနီေရာင္အ စြန္းအထင္းမ်ား၊ အနီေရာင္အ ကြက္မ်ားကို ေနရာတကာ ေတြ႕ ျမင္ရသည္မွာ စိတ္မသက္သာျဖစ္ ရေသာ္လည္း ထိုအျဖစ္ထက္ ပိုမို ဆုိးရြားေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိေန ေသးသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ကင္ဆာ ေရာဂါ သုေတသနေအဂ်င္စီ၏ အဆိုအရ ကြမ္းယာထဲတြင္ပါဝင္ ေသာ ေဆးရြက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ ထြက္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အ ျခားပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္ ကင္ ဆာေရာဂါျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္း ကြမ္းယာစားျခင္းေၾကာင့္ ခံတြင္း၊ ပါးေစာင္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာအျဖစ္မ်ားေလ့ရွိသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေဆး ရြက္ႀကီး အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ စဥ္ႏွစ္တုိင္း လူဦးေရ ခုနစ္သန္း ေက်ာ္ ေသဆံုးၾကသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္မူ လူဦးေရ ၅၆,၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရသည္။ အမ်ိဳးသား ၁၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိ႔၏ ေသဆံုးမႈသည္ ကြမ္းယာစားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးအသံုး ျပဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေသ ဆံုးေစႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကြမ္းယာစားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးအသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါသည္။

တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာေန ေသာ ေသဆံုးမႈကိန္းဂဏန္းမ်ား သည္ လူအမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသည္သာမက အာရွတုိက္ရွိ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ထက္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေသဆံုး မႈမွာ ပုိမ်ားလာခဲ့ပါသည္။ ေဆး ရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားတြင္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ ျဖစ္ပြား ေစျခင္းအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရ ရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကိုလည္း အ ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆးရြက္ ႀကီးႏွင့္ ကြမ္းယာသံုးစြဲမႈ မည္မွ် ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရွိေနသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ မည္ဆုိလွ်င္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသားဦးေရ ၄၂ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆး လိပ္ေသာက္သံုးၾကၿပီး အမ်ိဳးသား ၆၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳး သမီး ၂၄ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးရြက္ထြက္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား သာမက အသက္ (၁၃) ႏွစ္ႏွင့္ (၁၅)ႏွစ္ၾကား ေယာက်္ားေလး ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မိန္းကေလး ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးရြက္ထြက္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေနအထားလည္းျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခား ႏုိင္ငံမ်ားကို ေလ့လာမည္ဆုိလွ်င္ ယခုအျဖစ္ အပ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေျဖရွာ

ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနသည္ ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

 ႏုိင္ငံမ်ားစြာထဲမွ တုိင္ေပ ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတုယူစရာေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တုိင္ေပအစိုး ရသည္ ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးရြက္ ထြက္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသံုးျပဳမႈတစ္ ဝက္နီးပါး ေလ်ာ့က်ေစရန္ ဘက္ စံုမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကြမ္းယာစား ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ႀကိဳတင္ စိစစ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပဳစု ကုသမႈေပးျခင္း၊ ကြမ္းယာစား ျခင္းကို ျဖတ္ေစႏုိင္မည့္ လႈပ္ရွား မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံအ တြင္းရွိ ကြမ္းရြက္ႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ ပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လယ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ ကြမ္းရြက္ႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္မ်ား အစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အစိုးရမ်ားက ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအေန ျဖင့္လည္း အစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ျခင္းျဖင့္ ကြမ္းရြက္ႏွင့္ ကြမ္းသီး ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ ဝင္ေငြ ပိုမိုတုိးပြားလာပါသည္။

ကြမ္းသီးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ ကြမ္းရြက္စုိက္ပ်ိဳးသူ လယ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္၍ ဝင္ေငြသီးႏွံ ဥပမာ သရက္သီး (သို႔မဟုတ္) အျခားအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ လႈံ႔ေဆာ္အားေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတုယူရမည့္ အ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ WHO (ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕)၏ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္း ခ်ဳပ္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေဆး ရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကြန္ဗင္း ရွင္း (WHO FCTC)ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္သည္ ကြမ္းယာႏွင့္ ေဆးရြက္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူထုလႈံ႔ေဆာ္ ပြဲအတြက္ အထူးအေရးပါေသာ ေန႔ရက္တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ တြင္ အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ကြမ္းယာစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ် ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပထမေျခလွမ္းအစီအစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ‘ေနာင္တမရေအာင္၊ ကြမ္းယာကိုေရွာင္’ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ မွာ လူထုလႈံ႔ေဆာ္ပြဲ၏ လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ၫႊန္းေနပါသည္။

  ကြမ္းယာစားသံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္္မည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ လူနာမ်ား၏ ေျပာစကားပံုရိပ္မ်ားႏွင့္တကြ ရက္ သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္တုိင္ ေအာင္ ႏုိင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက႐ုပ္ သံႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ မည္ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာ႐ုပ္ရွင္႐ံုအဖြဲ႕ ၏ ပိတ္ကားမ်ားတြင္လည္း ျပသ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူထုလႈံ႔ ေဆာ္ပြဲအစီအစဥ္သည္ ခံတြင္း ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာခံစားရသူ မ်ား၏ ဝန္ခံခ်က္မ်ားကို တိုက္ ႐ိုက္႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈျဖစ္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳလုပ္သြား မည့္ လူထုလႈံ႔ေဆာ္ပြဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ အစီအ စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ခုိင္မာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူထုလႈံ႔ ေဆာ္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြမ္းယာစားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ ၏ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ကြမ္း ယာစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္၊ အသိ ပညာ၊ အျပဳအမူမ်ားကို သိရွိနား လည္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ကြမ္းယာစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားကတည္းက တည္ ရွိေနခဲ့သည့္အတြက္ ေန႔ခ်င္းည ခ်င္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအ တြင္း ကြမ္းယာစားသံုးျခင္းမျပဳရ ဟူေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ ယခု မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လူထုလႈံ႔ေဆာ္ပြဲတုိ႔သည္ အေရး ပါအရာေရာက္ခဲ့သည့္ ေျခလွမ္း မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြမ္းယာစား သံုးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာျဖစ္ေနၿပီး စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ ေရး၊ လူထုလႈံ႔ေဆာ္ပညာေပးေရး တုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ ေနပါသည္။ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဘက္စံု၊ ေထာင့္ စံုက ေဖာ္ျပျခင္းသာလွ်င္ ကြမ္း ယာစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ေသဆံုးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

Top News