မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေလ့လာရန္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ သြားေရာက္မည္

မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏုိင္ငံ ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိေစရန္ အင္ဒို နီးရွားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေလ့ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရွ႕ ေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံမွ အမႈ ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနလင္းစိုး က ေျပာသည္။


ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ႏုိင္ငံေရး သိပၸံအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ မသန္ စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦးတုိ႔က အင္ ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသို႔ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ သြားေရာက္ေလ့လာရန္ စီစဥ္ထား သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရွိ ေရြး ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဦးတည္လုပ္ ေဆာင္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အားလံုး အက်ံဳးဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ကို အထူးျပဳေလ့လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ရရွိလာတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ ေတြထဲက သံုးလုိ႔ရတဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ ငန္းနယ္ပယ္မွာ ျပန္ၿပီးအသံုးျပဳဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္။ ၂၀၂၀ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္လည္း ဦးတည္ တာလည္း ျဖစ္တယ္။ မသန္စြမ္း သူေတြ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ပါဝင္ပတ္ သက္ေနလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းေတြ ရွိတယ္ ဆုိတာ သိလာေစမယ္’’ဟု ဦးေန လင္းစိုးက ဆုိသည္။

ယင္းေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ကာ ေလ့ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ ရာ က႑ေပါင္းစံုမွ ဆက္စပ္သူ မ်ားထံ ျပန္လည္မွ်ေဝရန္ ရည္ ရြယ္ထားေၾကာင္း ဦးေနလင္းစိုး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ကို မဲေပးခြင့္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလ အတြင္း သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္ ထားသည္။