တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား ရာထူးတိုးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ MTF ျပင္ဆင္

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မူဝါဒမ်ားကို ယခင္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။(ဓာတ္ပံု−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရာထူးတုိးမူ ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ေရးေပၚအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္း မႏၲေလး(သို႔မ ဟုတ္) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္(MTF) က ျပင္ဆင္ေနသည္။

 အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ပါေမာကၡရာထူးမွ လက္ေထာက္ ကထိကရာထူးအထိ ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က ၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆုိက္(www.moe.gov.mm)က ပထမဆုံးအ ႀကိမ္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည္။


 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ေသာ ယင္းမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမအသိုင္းအ၀ုိင္းအၾကား သေဘာတူလက္ခံသူရွိသကဲ့သို႔ မူ၀ါဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လည္း ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမူမ်ားရွိေန ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာ ထားမ်ားကိုစုစည္းကာ MTF က ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ရာထူးတုိးမႈေတြအေပၚမွာ လက္ခံျခင္း၊ လက္မခံျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ မေထာက္ခံျခင္း မ်ဳိးစုံရွိေနတာကိုး။ ဆရာတို႔က ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အကုန္လုံးက လည္း ဆႏၵရွိရင္၊ ကုိယ့္စရိတ္နဲ႔ ကိုယ္ တက္ႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတစ္ခု လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းက ေနမွ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ ရလဒ္ ေတြကို သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူ ေတြနဲ႔ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္’’ဟု MTF အတြင္းေရးမွဴး ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒဌာနမွ ကထိကေဒါက္တာ ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္က ေျပာသည္။

 အေရးေပၚအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ပဏာမအစီအစဥ္အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ရွိေန သည့္ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာမ်က္ႏွာ(Closed Group) တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ရာထူး တိုးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အျမင္သေဘာ ထားစစ္တမ္းတစ္ခုကို ေအာက္ တိုဘာ ၉ ရက္မွစကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေကာက္ယူေနသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ၄၈ ခု၏ ရာထူးတုိး၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားကို ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန က ေၾကညာထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္မညီဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိပါက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကား ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ပုိၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ် ျပထားတာပါ။ တန္းစီဇယားကို ဘယ္လိုတန္းစီမလဲ၊ ဘယ္လိုမူ ေတြနဲ႔ ရာထူးတုိးေတြ လုပ္မလဲ၊ ဘယ္လိုလူေတြေလွ်ာက္ခြင့္ရွိလဲ။ အဲဒီအတုိင္း ၀က္ဘ္ဆုိက္က ခ်ျပ ထားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရာထူး တိုးလုပ္တဲ့အခါ လဲြမွားမႈရွိရင္၊ မေက်နပ္ရင္ သူတို႔ကန္႔ကြက္ႏုိင္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က လဲြ တာမွားတာ ရွိသြားရင္ သူတုိ႔ကန္႔ ကြက္တာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပင္လို႔ ရတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ ေၾက ညာထားေသာ ရာထူးတုိးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ပါေမာကၡ၊ တဲြဖက္ ပါေမာကၡ၊ ကထိကႏွင့္ လက္ ေထာက္ကထိက ရာထူးတုိးျမႇင့္ ေရးမူမ်ား၊ လုပ္သက္တန္းစီဇ ယား ေရးဆဲြတြက္ခ်က္ပုံမ်ား၊ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ အလုိက္ ဆရာ၊ ဆရာမလစ္လပ္ စာရင္းမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ ေလ့ရွိေသာ္လည္း ရာထူးတုိး၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕ေဆာင္ရြက္သည့္ မူ ၀ါဒမ်ားကို ယခင္က တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမ်ဳိး မရွိ ေပ။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠ သိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ၄၈ ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၆၀၊ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၅ ခုရွိေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က ထုတ္ ျပန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ၄၈ ခုအတြက္သာ အက်ဳံး၀င္သည္။

Top News