ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ား တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အေရးႀကီး

ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေမရိကန္က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ တုပ္ေကြးရာသီသည္ ေဒသအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအ လိုက္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ၿပီး အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တုပ္ေကြး ရာသီသည္ အစဥ္သျဖင့္ ေဆာင္းရာသီလမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွကဲ့သို႔ ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး ရာသီ တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္သည္။


ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္အခ်ိဳ႕သည္ တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည္ကို သတိ မထားမိျဖစ္ေနသည္။ အျခားလူမ်ားက ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအေျခအေန ဆိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း လြဲမွားစြာ စိုးရိမ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား တုပ္ေကြးျဖစ္ပါက တုပ္ေကြး ဆက္စပ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးသည္ ယင္း႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ကာ ကြယ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဘးကင္းထိေရာက္ေသာ နည္း လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ တုပ္ေကြးရာသီေရာက္တိုင္း တုပ္ ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ တုပ္ေကြးဆက္စပ္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ေျခလက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာထားျခင္းသည္ က်န္း မာေနေစရန္ႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါကို ေရွာင္ရွားရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္။

တုပ္ေကြးႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားက ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ပမာဏကို ျမင့္မားေစႏိုင္ၿပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္သည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားသည္ နမိုးနီးယားကဲ့သို႔ တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ လူတို႔သည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာစဥ္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းသြားသည္။ ကိုယ္ခံအားနည္းခ်ိန္တြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားသျဖင့္ ဆိုးရြားေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အသက္(၆၅)ႏွင့္အထက္အရြယ္မ်ား တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးမထိုးမီ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

—Ref: UPI

Top News