ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား သည္ အၿမဲတမ္းက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈေနာက္ လုိက္သည္မဟုတ္ဘဲ အလြန္ပင္လူသားဆန္ၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရိွသည္ဟု ျပသခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးပညာရွင္ ရစ္ခ်က္သာလာသည္ ၂၀၁၇ အတြက္ စီးပြားေရးႏုိဗယ္ဆုရခဲ့သည္။


ကင္ညာေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္ ေတာင္းဆို၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏုိုင္႐ုိဘီတြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ထုိအေတာအတြင္း ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီးေနာက္ သံုးရက္တာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားတြင္ လူ ၃၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကေျပာသည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ S-400 ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ေရာင္းခ်ေရး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရိွေနသည္ဟု ကရင္မလင္နန္းေတာ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဒီမီထရီပက္စ္ေကာ့ဗ္ကေျပာသည္။ မၾကာ ေသးမီကပင္ THAAD ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားသို႔ ေရာင္းခ်ေရး အေမရိကန္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။