ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ား အပါအဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားက ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရဆိုး မ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္စက္မႈအ သင္းခ်ဳပ္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စက္ မႈဇုန္မ်ားတြင္ အရက္ခ်က္စက္႐ံု ကိုး႐ံုရွိၿပီး ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက စက္႐ံုအခ်ိဳ႕ကို အစိုးရထံသို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အစိုးရကလည္း အရက္ခ်က္ စက္႐ံုမ်ားက စည္းကမ္းမဲ့ ေရဆိုး စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းမည့္ အစီအစဥ္ မ်ားရွိသျဖင့္ အခက္အခဲကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူ မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးစိန္ေသာင္းကေျပာသည္။

‘‘တကယ္ပိတ္ဖို႔ အေရးယူဖို႔ ဆိုရင္စက္႐ံုပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ အသံ၊ သူတို႔ရဲ႕အခက္အခဲကိုလည္း နား ေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု အထက္ ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ ခိုက္မႈ၊ ညမ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ပါးေစ ေရး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အလုပ္ ႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူ မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအးဝင္းက ေျပာသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ ရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္း ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥ ပေဒမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိ ေစေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက ထြက္ရွိေသာ ေရဆိုးမ်ား ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ၊ ယင္းအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈအခက္ အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေရးဆိုးသန္႔ စင္ျခင္းဆိုင္ရာ မွန္ကန္ေသာ နည္းပညာမ်ားရရွိေရး၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ား၏ ေရဆိုး သန္႔စင္စနစ္ တည္ေဆာက္မႈ အ ခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသိရွိေစ ေရး၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေရဆိုး သန္႔စင္စက္႐ံုမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ ေရး၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္း စနစ္ထိ ေရာက္မႈ ရွိိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ေရးစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးဝင္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ပစ္ေရ ဆိုးျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ သည့္ အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခု အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ၎တို႔ကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ေဒါက္ တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

‘‘အလုပ္ရွင္နဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းေတြက တစ္ဖက္စီမွာ ရပ္ တည္ေနၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အခုလိုစီစဥ္တာ ပါ’’ ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာ သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္  စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ေရဆိုးအပါအဝင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားက တားဆီးေပးရန္၊ ပိတ္ပင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မ ၾကာခဏ ၾကားသိေနရေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာၾကားထားသည္။

 ေရဆိုးအပါအဝင္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အစိုးရ တြင္လည္းဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ နည္း ပညာလံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာ ၾကားသည္။