ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဝါးမ်ိဳးစိတ္ေပး၍ ထြက္သမွ် မွ်စ္ျပန္ဝယ္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားဟုဆို

(ဓာတ္ပံု − ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀ါးစုိက္ပ်ဳိးေရးအသင္း)

ဝါးမ်ိဳးစိတ္ေပး၍ ထြက္သမွ် မွ်စ္ ျပန္ဝယ္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွစ္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္းကို ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု ယင္းအသင္းဥကၠ႒ဦးဝင္း ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တိုင္ေပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ တ႐ုတ္မွ်စ္ခ်ိဳ မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဝါးမ်ိဳးစိတ္ကို ဝါးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအားေပး၍ ထြက္လာသမွ် မွ်စ္မ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဝါး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအသင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘သူကျပည္တြင္းကေကာက္ၿပီး ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေနတာ၊ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဝယ္လို႔မရလို႔၊ ဝါးမ်ိဳးစိတ္ေတြေပးၿပီး လွဴေပးခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္မွ်စ္ကိုသူ႔ ဆီသြင္းပါေပါ့’’ ဟု ဦးဝင္းေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အျပင္ေပါက္ေစ်းထက္ေလွ်ာ့ကာ ဝယ္ယူမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္္ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္က ဝါးမ်ိဳးစိတ္သြင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားထံအရင္းအတိုင္း ေရာင္းခ်၍ထြက္လာမည့္မွ်စ္ကို စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

‘‘ဝါးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အ ေႏွာင္အဖြဲ႕ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ေပါက္ေစ်းထက္ေလွ်ာ့ဝယ္မွာလား၊ စာခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုခ်ဳပ္မလဲေပါ့။ ဒီေတာ့ ပ်ိဳးကိုသြင္းလာခဲ့ ေစ်းရင္းနဲ႔ျဖန္႔ၿပီး သေဘာက်တဲ့သူက စိုက္ၿပီးေရာင္းခ်င္လည္းေရာင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး စိုက္၊ ပ်ိဳးပင္ယူၿပီးသူ႔ဘာသာစိုက္ခ်င္လည္း စိုက္ေပါ့’’ ဟု ဦးဝင္း ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းဝါးမ်ိဳးစိတ္စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ရာသီဥတုေအးသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ရာ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအ သင္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

ဝါးပင္မ်ားသည္ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္အေပၚမူတည္၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) သံုးႏွစ္အတြင္း မွ်စ္ခ်ိဳးယူႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွ်စ္မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ထြက္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ ဝါးပင္ရွိသမွ် မွ်စ္ထြက္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဝါးမ်ိဳးစု ၈၈ စု၊ ဝါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁,၄၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဝါးမ်ိဳးစိတ္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

Top News