သက္ႀကီးဆင္ႏွင့္ နာမက်န္းဆင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဆင္ေဆး႐ံုက ၂၀၁၈ တြင္ စတင္ေစာင့္ေရွာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဆင္ေဆး႐ံုသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ သက္ႀကီး ဆင္ႏွင့္ ဒဏ္ရာရနာမက်န္းဆင္မ်ားကို ၂၀၁၈ တြင္ စတင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သက္ႀကီးဆင္မ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ နာမက်န္းဆင္မ်ားကုသေပးမည့္ ဆင္ေဆး႐ံုတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးေနၿပီး၊ ေဆး႐ံုအဝင္လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ၿပီးပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိနာမက်န္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရဆင္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အေဆာက္အအံုေတြက အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ လမ္းပိုင္းျပဳျပင္ဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ လမ္းၿပီးမွပဲ ေဆး႐ံုကဖြင့္ႏိုင္မယ္။ ဘတ္ဂ်က္က မရွိေတာ့ NGO တစ္ခုကကူညီမႈနဲ႔လုပ္ဖို႔ ေျပာထားတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

ယင္းဆင္ေဆး႐ံုတြင္ နာမက်န္းႏွင့္ထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္ ဆင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အခမဲ့ကုသ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဆင္မ်ားသာမက ပုဂၢလိက ဆင္မ်ားကိုပါေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆင္ေဆး႐ံု၌ သက္ႀကီးဆင္အို ၁၇ ေကာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ နာမက်န္းဆင္ ၁၅ ေကာင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေစာင့္ေရွာက္မည္ျဖစ္သည္။

ဆင္ေဆး႐ံုကို အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းေတာင္ႀကိဳးဝိုင္းရွိ ဧကေျခာက္ေထာင္အက်ယ္အဝန္းေန ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေဆးကုသေဆာင္၊ ဆင္မမ်ား သားဖြားရန္အေဆာင္၊ ဆင္စားက်က္ႏွင့္ ဆင္ထိန္းမ်ားအတြက္ ေနအိမ္မ်ားပါဝင္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ဆင္ဆရာဝန္တစ္ဦးက ကုသေပးေနသည္။

ဆင္ေဆး႐ံုကို ၂၀၁၄ မွစတင္၍ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေမရိ ကန္မွ Asian Elephant Support တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။