မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း ေခါင္းစဥ္ငါးရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲကာ ေခါင္းစဥ္ႀကီးငါးရပ္ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား ဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးဣႁႏၵာက ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိမွာေတာ့ ေမြးမိခင္ က်န္းမာေရး၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ိဳး ဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ သားဆက္ ျခားလုပ္ငန္း၊ သားပ်က္သားေလွ်ာ ၿပီး (အေဘာရွင္း) လူနာေစာင့္ ေရွာက္တဲ့လုပ္ငန္း က်ား/မ ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးတုိ႔ အဲဒါေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ကုသမႈေတြလည္း ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ေသ ဆံုးႏႈန္းႏွင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာ ျဖစ္ပြားႏႈန္းက်ဆင္းေစရန္ ရည္ ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံ ကိန္းကာလမွာ ၂၀၁၄-၂၀၂၁ အထိ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳး ေက်းဇူးအျဖစ္ မိခင္ေသႏႈန္းက် ဆင္းျခင္းႏွင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာ ျဖစ္ပြားႏႈန္း က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္ သည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတြင္ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း က်ဆင္းေရးအ တြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ ေမြးမိခင္ ႏွင့္ ေမြးၿပီးမိခင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သားဆက္ျခားမိသားစုစီမံကိန္း မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၄)ႏွစ္အတြင္း လူငယ္လူရြယ္ မ်ိဳး ဆက္ပြား က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ က်ား/မ ဆုိင္ ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး ျခင္းႏွင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာၿပီးသူမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

လက္ရွိ ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားသည္ အသက္ (၂၀)ႏွင့္ (၃၅)ႏွစ္ၾကား ျဖစ္ၿပီး ေဆး႐ံုသို႔လာေရာက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္း ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အသိပညာအားနည္းျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး ေနရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသဆံုးႏႈန္းကို ၾကည့္လွ်င္ ေမြးၿပီးေသြးသြန္ျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးေသဆံုးေနၾက ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးသည္ ကိုယ္ ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္းႏွင့္ တတိယအ မ်ားဆံုးသည္ သားပ်က္သားေလွ်ာ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္း မာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။