ႏိုင္ငံေရးသြင္ျပင္ကို ပါဝင္ပံုေဖာ္ေနသည့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ႏိုးထလာေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ကုလသမဂၢ၏ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡက အဓိကအက်ဆံုးေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဖ်ားေဒသ တြင္ လူမ်ိဳးေရး သုတ္သင္ရွင္း လင္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ သိန္းခ်ီမ်ားျပားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကို စြန္႔ခြာကာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ခိုလံႈထြက္ေျပးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥအေပၚ အလြန္အမင္း အာ႐ံုစိုက္ေနျခင္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး၏ ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ားကို ေဝဝါးေပ်ာက္ ကြယ္သြားေစသည္။ အဆိုပါ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားအ ျပင္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ျပည္သူမ်ားအ တြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာေရး ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ဖန္တီးပံု ေဖာ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သာမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ ေဒသအသီးသီး၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည့္ ဒုကၡသည္ ငါးသိန္းေက်ာ္မွ် ရွိေနသည္။ တိုင္း ရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအေျချပဳေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ဝန္းက်င္ (အင္အားအႀကီးဆံုး အစု အဖြဲ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္ဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အ ျပားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕အစည္း ရာႏွင့္ခ်ီ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္စစ္မွန္မွန္ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ထပ္ဟပ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး က႑မွာ က်န္းမာအားေကာင္းသည့္အဆင့္မ်ိဳးမဟုတ္ေသးေခ်။ ဘဏ္လုပ္ ငန္း၏ အေျခခံခုိင္မာ တည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေမးခြန္း ထုတ္စရာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအေတာတြင္း တ႐ုတ္အစိုးရက လည္း ၎တို႔၏ အတြင္းပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ အ ေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်ဥ္းကပ္ေနသည္။ ထိုအစီအစဥ္ မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကို တ႐ုတ္၏ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္စႀကႍသဖြယ္ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ အရပ္သားအစိုးရအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးက႑မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာကိုင္တြယ္စီမံခြင့္ျပဳထားသည့္တိုင္ အေရးပါေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကိုမူ တပ္မေတာ္ကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထိုအေျခအေနက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေနက်ပ္ေစမည့္ တင္းမာမႈတစ္ခု ျဖစ္တည္ေနေစသလို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အလားအလာမ်ားအတြက္လည္း အာမခံခ်က္မရွိေသးေခ်။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ မူ လက္ရွိကာလကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းေနရသည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမန္ ဆန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေရာ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားပါက်ပ္တည္းမႈမ်ား ႀကံဳလာႏိုင္သည္ဟု ေတြးေတာပူပန္ေနသူ သန္း ႏွင့္ခ်ီရွိေနသည္။ ထိုသန္းႏွင့္ခ်ီ ေသာသူမ်ားသည္ ယခုအခါ အင္တာနက္ေပၚ ေရာက္လာၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကို ျပန္ၾကည့္ပါက မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲသူအေရအ တြက္သည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္မွ်သာရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနမွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ မ်ားျပားသည့္အဆင့္သို႔ ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲလာ သည္။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ သံုးေရႏွင့္ ထိေရာက္သည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရေသးသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ သည္ ယခုအခါ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေန အထားအရ တစ္ခုတည္းေသာ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာပလက္ေဖာင္း သဖြယ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

ေမွာင္မုိက္ေသာ ေရစီးေၾကာင္း အသစ္မ်ား

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ႀကီးစိုးေနေသာ လက္ရွိကာလတြင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသစ္ ပံုစံတစ္ခုက လည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုအပါ အဝင္ ျပင္ပကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လုပ္ႀကံမည့္ ရန္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲရပ္တည္ေနသည္ဆိုကာ သေဘာ တရားမ်ိဳးကို လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ ဝါဒက တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖန္႔ေဝၿပီး ေလာင္စာ ျမႇင့္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အျမင္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ေၾကကြဲစရာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား၊ လူနည္းစုျဖစ္ သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ က်ဴး လြန္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ စူးစိုက္က်ေရာက္ေနခ်ိန္၌ ျပည္တြင္းတြင္မူ ယင္းအျမင္ႏွင့္ ကြဲျပား စြာ တည္ရွိေနသည္။ ကြဲျပား႐ံုမွ် မကဘဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔ က်င္ေနသည္ဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရသာ မကဘဲ ျပည္သူအမ်ားစုကပါ ARSA အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ဝါဒအေပၚ အေလးအ နက္ ထိတ္လန္႔စိုးရိမ္လ်က္ရွိ သည္။ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က ARSA၏ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာသံုးစြဲသူမ်ားၾကားတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားကို လူမဆန္စြာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ မြတ္စလင္ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ဧရိယာမ်ားကို စြန္႔ခြာကာ ေတာင္ဘက္ ေဒသသို႔ တိမ္းေရွာင္လာရသည့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထား မႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္း တြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ အုိင္ အက္စ္ကဲ့သို႔ ကမၻာေက်ာ္ စစ္ေသြးႂကြ အုပ္စုႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း အေရးယူတံု႔ျပန္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏိႈးေဆာ္လုိက္ သည့္ေနာက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာ မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မ်က္ျမင္အေျခအေနမ်ားကို လုပ္ႀကံဖန္တီးထားမႈမ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ဘဂၤါလီအ ေရးကို ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ အျမင္အတုိင္း ေၾကကြဲစရာ လူ႔အခြင့္အ ေရး ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ လက္မခံဘဲ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားအသြင္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒတစ္ရပ္ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မ်ားျပား စံုလင္လွသည့္ လူနည္းစု တိုင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျမင္မ်ား၊ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အေပၚ ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ အျမင္မ်ားသာမက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျမင္မ်ားကမူ ထင္ထင္ရွားရွား ႐ုပ္လံုးေပၚမလာေသးေခ်။

အပစ္ပယ္ခံရခုိင္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သဘာဝတရား၏ ေဖာ္ေရြမႈ အနည္းဆံုးေဒသတစ္ခုဟုပင္ ၫႊန္းဆိုႏုိင္ သည္။ ငလ်င္ရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္ သလုိ ဖ်က္ဆီးအားျပင္းထန္လြန္းသည့္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္လည္း က်ေရာက္ေနသည္။ မုတ္သံုရာသီ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တစ္လတာ မိုးေရခ်ိန္သည္ တစ္မီ တာမွ်အထိ မ်ားျပားတတ္သည္။ ၁၉၄၄ ေဖေဖာ္ဝါရီက အိႏိၵယ၊ ေဂၚရခါး၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေနာက္အာဖရိက မဟာမိတ္တပ္မ်ား သည္ Admin Box တိုက္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္တိုက္ ခုိက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ဆင့္ကဲတိုးတက္လာသည့္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္လည္း ကာလရွည္ၾကာ ကင္းကြာေနခဲ့ျပန္သည္။ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား၌ အဆိုပါ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူသားႏွင့္ ဘီလူးမ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ဖူး သည္ဆိုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပင္ ရွိေနသည္။ ေရွးေခတ္ အိႏၵိယအ ႏြယ္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ မက္ဂ္ နာျမစ္အလြန္ နယ္ေျမသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ႐ိုင္းမ်ားက်က္စားရာေဒသဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထား သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား မသြားအပ္သည့္ေနရာဟု သတ္မွတ္ထား ၾကသည္။

အဆိုပါ ေဒသတြင္ပင္ ၁၈၂၄ ၌ ၿဗိတိသွ် အေရွ႕အိႏၵိယေဒသကေရွးပေဒသရာဇ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာမွ ကြဲျပားသည့္ ထႂကြမႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းမ်ား ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ဖူး သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို အေနာက္ တံခါးဆိုေသာ ဝိေသသျဖင့္ တင္ စား ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။

အာရကန္ေခၚ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေစာပိုင္းသမိုင္းျဖစ္စဉ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္လူသိနည္း ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၄၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌ ယေန႔ေခတ္ စစ္တေကာင္းေဒသအလြန္ ကပၸလီ ပင္လယ္ျခားသည့္ေနရာ၌ စည္း လံုးညီၫြတ္ေသာ ဘုရင့္ႏုိင္ငံငယ္ တစ္ခု တည္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုႏုိင္ငံမွ ဘုရင္အဆက္ဆက္သည္ ဗမာစကားမွ ကြဲျပားဆင္းသက္ လာသည့္ ရခုိင္ဘာသာျဖင့္ ေျပာ ဆိုၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ၿပီး တင့္တယ္သပၸာယ္ လွသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို တည္ထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္ကတည္းက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ကြဲျပားစြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာဘုရင္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ပါဠိဘာသာျဖင့္ေရာ ဘဂၤါလီမြတ္ စလင္ ဘြဲ႕အမည္မ်ားကိုပါ ခံယူခဲ့သလို ဒတ္ခ်္မ်ိဳးႏြယ္ ကုန္သည္မ်ားကိုလည္း လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ရခုိင္ဘုရင္မ်ား၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ အာဖဂန္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ေလးသည္ေတာ္မ်ား၊ သင္းကြဲဂ်ပန္ဆာမူ႐ိုင္းမ်ားပင္ ပါဝင္ခဲ့ၾက သည္။

ေပၚတူဂီ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားႏွင့္ တစ္ပါတည္း ဖမ္းဆီးရမိ လာသည့္ ဘဂၤါလီေက်းကြၽန္မ်ား အေျခခ်ရာမွ ယေန႔ေခတ္ နယ္ျခားေဒသျဖစ္ လာေသာေနရာတြင္ လူဦးေရတိုး ပြားက်ယ္ျပန္႔လာသည္။

၁၇၈၅ တြင္မူ ဧရာဝတီျမစ္ ဝွမ္းေဒသမွ ခ်ီတက္လာသည့္ ဗမာတပ္မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္ ယင္းေဒသသို႔ ၿဗိတိသွ်မ်ား ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်မ်ားက အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုတည္း ကိုသာၾကည့္ၿပီး စစ္တေကာင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား အလံုးအရင္း ေျပာင္း ေရႊ႕လာႏုိင္ေအာင္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအရာရွိမ်ားက ၎တို႔ကို စစ္တေကာင္းေဒသမွ ၿခံဳးၿခံ ေခြၽတာၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားဟု သံုးႏႈန္းေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ဘက္မွ ဗမာတိုင္းရင္းသား အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားပါ စတင္ေရာက္ရွိလာ သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ရခုိင္တို႔သည္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား သဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ဆန္႔က်င္ ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ သံုးႏႈန္း ၫႊန္းဆိုသည့္ ဗမာအမ်ိဳးသားေရး ဝါဒသည္ ထိုစဥ္ကာလမ်ားက တည္းက စတင္အေျခတည္ေမြး ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္း တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ကုန္းလမ္း မွတစ္ဆင့္ ရခုိင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာ ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အိႏၵိယ တိုက္ငယ္ဘက္မွ လူသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီးေရလမ္းခရီးျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္လာ ၾကသည္။ ကိုလိုနီစီးပြားေရးသည္ အရွိန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတိုးတက္လာသည့္တိုင္ လူေနမႈ ပိရမစ္ကားခ်ပ္တြင္ ေနရာခ်ၾကည့္ပါက ဗမာတို႔၏ အေျခအ ေနသည္ ေအာက္ေျခနားတြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသလို ေခတ္အလုိက္ ေျပာင္း လဲျခင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာ သူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈတို႔အေပၚ မလိုလားဘဲ စိုးရိမ္သည့္ သေဘာထားမ်ိဳးရွိၾကသည္။၁၉၄၂ တြင္ ဂ်ပန္တို႔ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ေနာက္ အရပ္ဘက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ၿပိဳကြဲခဲ့ သည္။ ေခတ္ပ်က္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္တို႔က ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔က ၎တို႔၏ V တပ္ဖြဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားကို ကင္းေထာက္ျခင္းႏွင့္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၾက သည္။

စစ္ၿပီးေသာအခါ ေဒသခံမြတ္စလင္ အသိုက္အဝန္း၏ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး စိတ္ကူးတစ္ခုကို ခ်ျပလာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္နက္၌ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမတစ္ခုရွိသင့္ ေၾကာင္း အေရးဆိုလာသည္။ ထို႔ ေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း မူဂ်ာဟစ္ဒင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခား ေသာ ေဒသခံစစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ သည္။ ၁၉၇၈ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္၏ ဖိဖိစီးစီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ စစ္ ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ သိန္းဂဏန္း မွ်ရွိသည့္ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရခုိင္သည္ အလြန္ဆင္းရဲ ၿပီး တသီးတျခားရပ္တည္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ပင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏွင့္ တသီးတျခားအဆန္ဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။

မ်ိဳးႏြယ္စု သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းတစ္ခု

၎တို႔ မတိုင္မီ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သ႐ုပ္ခြဲ ေလ့လာခဲ့သူမ်ားနည္းတူ ဗမာ  အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈကို အေရး အႀကီးဆံုး က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ (ယေန႔ေခတ္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းမီဒီယာသံုးသပ္သူ အားလံုးနီးပါးလည္း အလားတူ ျမင္ေနၾကသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သည္) ဗမာအမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားက ႏုိင္ငံတြင္းမွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ကို တိုင္းရင္းႏြယ္ဖြားႏွင့္ ျပည္ပမွ ကူးလူးေရာက္ရွိလာသူမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္လုိက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္အ သိအမွတ္ ျပဳထားသူမ်ားႏွင့္သာ အလံုးစံုသက္ဆိုင္သည္ဆိုေသာ အယူအဆသည္ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၏ ဗဟိုခ်က္သဖြယ္ ျဖစ္ေန သည္။ က်န္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ ဧည့္သည္သေဘာသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အက်ံဳးဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၇ ရာစုအတြင္း မန္ခ်ဴးတို႔၏က်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္လာသည့္ တ႐ုတ္ဓားျပမ်ားမွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာသည့္ ကိုးကန္႔မ်ား၊ ဘဂၤလားနယ္စားေဟာင္း မဂိုမင္းသားရွား႐ွဴဂ်ာႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို ေရာက္ရွိလာၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားကို မ်ိဳး႐ိုး အေျခခံခဲ့သည့္ ကမန္မ်ိဳးႏြယ္ မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္း သားအျဖစ္ လက္ခံထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ၿဗိတိသွ် အုပ္စိုးမႈမတုိင္မီကတည္း က ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူတိုင္းရင္းသား အႏြယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တမီလ္မ်ား၊ နီေပါႏုိင္ငံဘက္မွ ဟိႏၵဴမ်ား၊ ယူနန္မွ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားအျပားကိုမူ လာေရာက္ေနထုိင္ရန္ ႀကိဳဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုမူ တန္းတူလက္ခံေပးရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥသည္ ႏုိင္ငံ သား ခံယူခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အ မွန္တကယ္ အေရးမပါလွေခ်။ ၁၉၈၂ က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္က်င့္သံုးေနသည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအရ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မ်ိဳးဆက္ကေလး ငယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) ဆက္စပ္ႏုိင္ငံသားအဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ထားႏုိင္သည္ဟုပါရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔မွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ တတိယမ်ိဳး ဆက္မ်ားကိုမူ မည္သည့္မ်ိဳးႏြယ္စု ေနာက္ခံမွျဖစ္ေစ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းက ေရာက္ရွိ လာသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားက ေျမးမ်ား ပင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အ ျပည့္အဝ ခံယူခြင့္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါကိစၥသည္ အျမင္ကြာဟေသာ သမုိင္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ႏွင့္သာ ပိုမိုသက္ဆိုင္လာသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးလိုလိုက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သည္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းေန ထုိင္သူမ်ား အလံုးအရင္း ဝင္ေရာက္လာေစသည့္ ပင္မရင္းျမစ္သဖြယ္ ယံုၾကည္႐ႈျမင္ေနၾက သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ အရာရွိမ်ား၏ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းေပါသည့္ လုပ္အား ရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြေနသည့္ စီးပြား

ေရးသမားမ်ား၏ အလိုေလာဘကို အျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္မၾကာေသးမီ အခ်ိန္မ်ားအတြင္းက မွ ေလာေလာလတ္လတ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ တရားမဝင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူ အမ်ားအျပားရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ မြတ္စလင္ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား ကို လက္ခံေပးသည့္တိုင္ ႐ိုဟင္ ဂ်ာဆိုေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ ဝိေသသျပဳ သတ္မွတ္ျခင္းကို အျပင္းအ ထန္ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ ေဝါဟာရ သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ရြံရွာစက္ဆုပ္စရာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုသဖြယ္ တည္ရွိေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆုိပါေဝါဟာရကို အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ ဘဂၤါလီမ်ားကို တိုင္းရင္း သားအႏြယ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူလုိက္သည့္ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၇ ရာစု ကဗ်ာစာဆို ရွားေအလိုလ္၊ မိန္းမဆိုးႏွင့္ စစ္မက္ေရးရာဝန္ႀကီး အက္ရွ္ရက္ဖ္ ခန္ကဲ့သို႔ မြတ္စလင္မ်ား ေရွး ေဟာင္းရခုိင္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ဦး၏နန္းေဆာင္ထဲတြင္ အထင္အရွား အမႈထမ္းခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး ျငင္းခံု ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ရခုိင္တြင္ ၿဗိတိသွ်မ်ား ေရာက္မလာမီ အခ်ိန္က တည္းက ေက်းကြၽန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လာသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရအတြက္ အတုိင္းအ တာတစ္ခုအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ သို႔ေသာ္ မရွင္းလင္းသည့္ကိစၥမွာ မည္သူက မည္သူ႔ ထံမွ ဆင္းသက္လာသည္ဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ကိုယ္တုိင္လည္း အဆိုပါေဒသရွိမြတ္စလင္အႏြယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ရခုိင္မဟာေမဒင္မ်ား၊ စစ္တေကာင္းနယ္သားမ်ား၊ ေဇယဘဒီမ်ား၊ ကမန္မ်ား၊ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေႏွာသံုးႏႈန္းေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမြတ္စလင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ကမန္ မြတ္စလင္မ်ားမွအပ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု အားလံုးႏွင့္ အ က်ံဳးဝင္ေစမည့္၊ တိုင္းရင္းသားအ မည္သညာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆို ေသာ စကားလံုးကို စတင္ေဖာ္ ထုတ္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အကုန္တြင္ အနည္းဆံုးအ တိုင္းအတာအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ကို ၫႊန္းဆိုသံုးႏႈန္းသည့္ ေဝါဟာရျဖစ္လာသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာတုိ႔ဘက္က တူးတူးခါးခါး ျငင္းဆိုေနသည့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ကို အခုိင္အမာ စတင္ေတာင္းဆိုလာသည့္ အဓိပၸာယ္ လည္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရး

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္က အေမရိကန္သမၼတ(ေဟာင္း) ဘာရက္အိုဘားမားက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ကြဲျပားမႈကို ခြန္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္တမ္းႏုနယ္ေသး ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၊ လစ္ဘရယ္အျမင္ ေပါင္းစပ္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဝါဒတို႔ ယွဥ္တြဲေပၚထြန္းလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ၫႊန္းဆိုသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပန္လည္ရွင္သန္ဦးေမာ့လာႏုိင္ေျခကို ေရာ၊ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေနခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည့္ အရင္းရွင္ဝါဒႏွင့္ ျပင္ပကမၻာအေပၚ သံသယႀကီးမႈမ်ားကို ထိုအခ်ိန္က သာမန္ကာလွ်ံကာမွ်သေဘာျဖင့္ သတိမမူခဲ့မိ ေခ်။ ထို႔အျပင္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား၊ အေနာက္အုပ္စု၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေၾကာင့္ အထီးက်န္ရပ္တည္ခဲ့ရမႈ မ်ား၊ ျပည္သူကိုထိေရာက္စြာ အ က်ိဳးျပဳႏုိင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္ အစိုးရျပ႒ာန္းခ်က္ သေဘာသဘာဝမ်ားကလည္း ထိုအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ပါဝင္ေန ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ခံယူက်င့္သံုးမႈ အ ေတြးအေခၚပိုင္းအရ ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ေသာ ဟာကြက္ႀကီးတစ္ခုကလည္း ရွိေနျပန္သည္။၂၀၁၂ က ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား အၾကမ္း ဖက္ ရန္လိုတိုက္ခုိက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားေရာ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္။ လူေပါင္းတစ္သိန္းမွ် ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အဓိက႐ုဏ္းပံုရိပ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းေပၚေရာက္လာၿပီး ကမၻာတစ္လႊားမွ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေပါင္းစည္းသြားသည္။ ရခိုင္ရွိ မြတ္စလင္ ေသာင္းႏွင့္သိန္းႏွင့္ခ်ီမွ် ခိုလံႈေရးစခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနၿပီး ေလွစီးကာ ထြက္ေျပးရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ARSA ၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေၾကကြဲစရာ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လာ ရျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ သီတင္းပတ္မ်ား တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီညီလာခံတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ ရန္လုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရး၊လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အျမန္ဆံုးတံု႔ျပန္လုပ္ ေဆာင္ေရးတို႔ကို အဓိကထား အာ႐ံုစိုက္ေနျခင္းမွာ လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီ၏ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အေနအထားသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံႏုိင္ေသာ ေနရာ တြင္ ရွိေနသည္ကိုလည္း လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီဘက္က သတိမူရန္ အ ထူးအေရးႀကီးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီထြန္းကားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ၊ ႂကြယ္ဝတိုးတက္ေသာ ဆံု မွတ္တစ္ေနရာအျဖစ္ အာရွ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေျခ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနာက္ထပ္လားရာတစ္ခုလည္း အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ရွိေနႏုိင္ သည္။ အကယ္၍ အသစ္တစ္ဖန္ ႏိုးၾကားလာသည့္ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒက လစ္ဘရယ္ဆန္မႈမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆန္႔က်င္လာ ေအာင္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ မလိုလားသည့္ စိတ္အစြဲမ်ိဳးထံ ဦးတည္သြားေအာင္၊ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မည္ဆိုပါက ရခုိင္တြင္သာမက ဘဲ အျခားေဒသအသီးသီးသို႔ပါ အၾကမ္းဖက္ရန္လိုမႈမ်ား ကူးစက္ သြားႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားနယ္စပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားပါ အံ ေခ်ာ္ပ်က္ျပယ္သြားႏုိင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကလည္း က်ဆင္းေနၿပီး ျပည္သူ လူထုဘဝ သာယာဝေျပာရန္ မည္သည့္ အေထာက္အပံ့မွ် မေပးႏုိင္ ေတာ့သည့္အခါ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ သံသယမ်ား ေသခ်ာ ေပါက္ ႀကီးထြားလာမည္သာ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြရင္း ခ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္း ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား ျပည္သူမ်ား၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ကို နားလည္ေပးႏုိင္ရန္ ယခုမ်က္ ေမွာက္ကာလတြင္ အေရးအႀကီး ဆံုး လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားခြဲျခား သတ္မွတ္ခ်က္ကို မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ ပဓာနစံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆြဲကိုင္ထားသည့္ အျမင္မ်ိဳးကို ကူညီဖယ္ရွားၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံကားခ်ပ္၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈ သေဘာထားကို အရွိအတိုင္း လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

(သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက NikkeiAsian Review တြင္ ေရးသားထားသည့္ Myanmar's resurgentnationalism shapes new political landscape ေဆာင္းပါးကို ဇြဲရဲဝင့္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

More in Politics Section

Top News