ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပုိင္း က်ဴး႐ွဴးေဒသတြင္ တည္ရိွေသာ ရွင္မိုးမီးေတာင္၌ ေသးငယ္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဆင့္(၃)သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ မီးေတာင္အနီးသို႔ မသြား ၾကရန္ သတိေပးသည္။ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးေပါက္ကဲြ ေသာ မီးေတာင္သည္ ကီရီရွီးမားမီးေတာင္စုတြင္ ပါဝင္သည္။


ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကာဒူျပည္နယ္မွ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေျခာက္ႏွစ္သားအရြယ္ တပည့္ေလးမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေျဖဆိုႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမ သံုးပံုႏွစ္ပံု ၂၁,၇၈၀ ဦးသည္ ေမးခြန္း၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္  ရမွတ္မရခဲ့ဟု ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ အိႏိၵယႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း မာဒူ႐ုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာေသာ ေလယာဥ္တစ္စီးပါ ခရီးသည္မ်ားကုိ အေကာက္ခြန္ အရာရိွမ်ားက စစ္ေဆးရာ ခရီးသည္ ၁၁ ဦးက ေရႊေခ်ာင္းမ်ားကုိ ၎တို႔စအိုထဲတြင္ ထည့္၍ သယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ သည္။ အျခားခရီးသည္ ၁၇ ဦးကလည္း လက္ဆြဲအိတ္မ်ားအ တြင္း ေရႊေခ်ာင္းမ်ား ခိုး၍ သယ္ခဲ့ၾကသည္။