ကမၻာတစ္ဝန္း ငယ္ရြယ္သူမ်ား အဝလြန္မႈ ပိုမိုမ်ားလာ

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုအတြင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားတြင္ အဝလြန္မႈ ၁၀ ဆအထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး ၁၂၄ သန္းသည္ အဝလြန္ေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

Lancet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယင္းေလ့လာမႈက ၿဗိ တိန္ႏိုင္ငံ၌ အသက္ငါးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္မ်ားတြင္ ၁၀ ဦး အဝလြန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


ကေလးဘဝတြင္ အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ လူႀကီးဘဝတြင္လည္း အဝလြန္ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ မ်ားရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ကမၻာ့အဝလြန္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ယင္းေလ့ လာမႈက အဝလြန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ကုသရမည့္ တစ္ကမၻာလံုးကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ေပါင္ သန္း ၉၂၀ ေက်ာ္ရွိလိမ့္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား အဝလြန္ျဖစ္မႈႏႈန္းသည္ တစ္သမတ္တည္းရွိေနေသာ္ လည္း အျခားေသာကမၻာ့ေဒသမ်ားစြာတြင္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနမ်ိဳး ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အဝလြန္မႈပိုမ်ားျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား သည္ ေစ်းေပါၿပီး အဆီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ရရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔တြင္ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားက အဝလြန္ျဖစ္ မႈႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာၿပီး အေရွ႕အာရွတြင္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ႀကီးေကာင္ဝင္စအရြယ္မ်ား အဝလြန္ျဖစ္မႈ အမ်ားအျပားတိုး လာသည္။

ပင္လယ္သမုဒၵရာအနီး ေဒသမ်ားႏွင့္ အေနာက္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေဒသမ်ားတြင္ အဝလြန္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လူငယ္လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားေန (သို႔မဟုတ္) အဝလြန္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက အဝ လြန္ျဖစ္မႈသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ျခင္းထက္ ပို၍ႀကံဳေတြ႕ရမႈ မ်ားလာသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။       

—Ref: BBC

Top News