သဘာဝအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြင္းမွ ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ထုတ္မႈေၾကာင့္ ဆည္တည္းရြာေဟာင္း ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာရွိ ေခ်ာင္းအတြင္း ငါးေကာင္ေရမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ ထိုရက္ပိုင္းက မိုးမ်ားလြန္းခဲ့ၿပီး လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းမွဒုတၳာႏွင့္ အက္စစ္ကန္ထဲမွ ေရမ်ားကို ႁပြန္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ဆည္တည္း ရြာေဟာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴတုိင္ရြာတြင္ စီးဆင္းေနသည့္ ေခ်ာင္းထဲကို စြန္႔ထုတ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ထိုေရမ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ားေသဆံုးခဲ့ရသည့္အျပင္ ေရကိုေသာက္သံုးမည့္ အျခားေသာ သတၱဝါမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ ေသဆံုးေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာသည္ လက္ပံေတာင္းတြင္ ယခုမွျဖစ္ေပၚျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္အတြင္းကလည္း ယင္းေၾကးနီစီမံကိန္းအတြင္းမွ အက္စစ္ဓာတ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ထုတ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္း၏ အေရွ႕ဘက္ ေရႊတံတားအနီး ငါးႀကီးငါးေသးပါမက်န္ ေသဆံုးမႈ မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ထိုျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား တြင္လည္း ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။


ထိုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံကိန္းအမ်ားစု တြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈသတင္းမ်ားလည္း မၾကာခဏၾကားေနရသည္။ ယင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ဓာတု ပစၥည္းစက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတုစြန္႔ပစ္ ေရဆိုးထြက္သည့္ စက္႐ံုမ်ား စသျဖင့္ ဓာတုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ မည္သည့္ ဓာတုပစၥည္းကိုမဆို ပမာဏနည္း သည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ သယ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ စည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ ရန္လိုပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ပိုင္းကလည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းဥပေဒ မ်ား မလိုက္နာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈ မ်ား၊ ဓာတုအညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျပန္ျပည့္ၿမဲအရင္းအျမစ္ မဟုတ္ေသာ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အထူးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အထူးစိန္ ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ သဘာဝသယံဇာတဆုိ သည္မွာ စနစ္တက်အသံုးျပဳပါက လက္ရွိမ်ိဳးဆက္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳး ဆက္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ စည္ပင္ဝေျပာမႈကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ သယံဇာတမ်ားကို ညံ့ဖ်င္းစြာအ သံုးျပဳပါက စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္ မႈ၊ လူမႈေရးပဋိပကၡတို႔ကို ျဖစ္ပြား ေစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရရွည္ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားကို ထုတ္ယူအသံုးခ်ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ျပည့္မီလာေစေရးအ တြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ သင့္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ ရြက္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က်င့္ ဝတ္စည္းကမ္း ၁၂ ခ်က္ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ ယင္းႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးမား ဆံုးေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္တုိင္းကို နား လည္သေဘာေပါက္ကာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ လိုအပ္ ပါသည္။

(၂) ေအာင္ျမင္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား ေကာင္းစြာ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားေပးရန္အတြက္ အစိုးရပိုင္းမွ တာဝန္ခံမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ (၃) ဘ႑ာေရးေပၚလစီႏွင့္ စာ ခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ စကားရပ္ မ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အ ရင္းအျမစ္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ား အျပည့္အဝရရွိႏုိင္ေစရန္ အာမခံမႈေပးႏုိင္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါ ဘ႑ာေရးေပၚလစီႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ စကားရပ္ မ်ားသည္ အထက္ပါအက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ား တကယ္ရွိလာေစရန္အ တြက္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္ မ်ားျဖစ္ရပါမည္။ သဘာဝသယံ ဇာတထုတ္ယူမႈ၏ ေရရွည္သေဘာသဘာဝအရ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ ေနၿပီး မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ေန သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ႀကံ႕ ႀကံ႕ခံႏုိင္သည့္  မူဝဒါမ်ားႏွင့္ ကန္ ထ႐ိုက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လုိ အပ္ပါသည္။ (၄) ကန္ထ႐ိုက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ တန္ဖိုးႏွင့္ သမာသမတ္ရွိမႈတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ ေသာ ယႏၲရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

(၅) အရင္းအျမစ္စီမံကိန္း မ်ားတြင္ စီမံကိန္း၏ အဆင့္အား လံုး၌ ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္ လာႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳး (သို႔ မဟုတ္) ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္၊ စူး စမ္းေလ့လာမႈျပဳရန္၊ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းရန္၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (သို႔ မဟုတ္) ထိုက္သင့္သည့္ေလ်ာ္ ေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူ ရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္သည္။ (၆) ႏုိင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ပတ္ ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ စီးပြားေရး အရ ရွင္သန္ႏုိင္ေစရန္ ဦးတည္ လ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (၇) အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အ ဆင့္ျမင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ကာ အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အား ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီး ဘက္စံုစီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအား ျမႇင့္တင္ရာ၌ အဓိက သံုးစြဲသင့္သည္။ (၈) အရင္းအ ျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳရာတြင္ ျပည္တြင္းအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္ယူကာ ဘ႑ာေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို သိမ္ေမြ႕စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ သည္။

(၉) အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝမႈ ကို ထိေရာက္ၿပီး သာတူညီမွ်ရွိ သည့္ လူမႈအသံုးစရိတ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္ အအံုေျပာင္းလဲမႈကို ပုဂၢလိက က႑မွ တုံ႔ျပန္လာႏုိင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးရာ၌ အခြင့္အလမ္းတစ္ ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ (၁၀)အစိုးရတစ္ရပ္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖန္႔ၾကက္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးမ်ား တုိးျမင့္လာ ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာေစရန္ အမ်ိဳးသားေရးအ တုိင္းအတာႏွင့္ ေဒသအဆင့္အ တုိင္းအတာတုိ႔တြင္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။ (၁၁) တြင္းထြက္ သယံဇာတထုတ္ယူေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ဗဟိုဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္း မြန္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားရွိသင့္သည္။ (၁၂) တြင္းထြက္သယံဇာတထုတ္ယူ ေသာ ကုမၸဏီအားလံုးတုိ႔သည္ ကန္ထ႐ိုက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ ေတြ႕က်င့္သံုးမႈစံမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္သင့္ပါသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

 အဆုိပါအခ်က္မ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ မ်ားကို မလြဲမေသြထုတ္ယူေတာ့ မည္ဆုိလွ်င္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ သည္။ ထိုက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မည္သည့္စီမံ ကိန္းမ်ားတြင္ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ေနသည္ကို ေရႊလက္မသိပါ။ လတ္တေလာတြင္ေတာ့ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္ မႈမ်ား၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုေတာ့ သတင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမင္ေန ၾကားေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယ ဘုယ်အားျဖင့္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈအား နည္းေနသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေန ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ေရႊလက္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အထိုက္ အေလ်ာက္ေပါႂကြယ္သည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထိုသယံဇာတမ်ားကို အစိုးရအဆက္ဆက္က စီမံခန္႔ခြဲ မႈညံ့ဖ်င္းစြာ ထုတ္ယူခဲ့သျဖင့္တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းတြင္ ေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိခဲ့ ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ၊ လူမႈဘဝထိ ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား အ ထင္အရွားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေန ျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္အတြက္ေရာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အတြက္ပါ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။ လတ္တေလာအက်ိဳးရွိ သေယာင္ႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးရမည့္ကိစၥမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွား ရမည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

Top News