ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးမည္

 မုိဘုိင္းဖုန္း၊ အင္တာ နက္အသုံးျပဳသူမ်ား ေဘးကင္း လုံၿခံဳစြာအသုံးျပဳတတ္ေစရန္ ယ ခုလမွစတင္ကာ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း MPT က ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

MPT အေနျဖင့္ ေဘးကင္း လုံၿခံဳမႈရွိေသာ အင္တာနက္အ သုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၈ မတ္လအထိ ေျခာက္လအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရာေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ရာေက်ာ္ မွ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပ မည္ဟု ဆုိသည္။


‘‘ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာ မုိဘုိင္း အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ တုိးတက္ လာေပမယ့္ ဆုိက္ဘာအလြဲသံုး စားလုပ္မႈေတြ၊ ေဘးကင္းတဲ့အင္ တာနက္အသုံးျပဳနည္းလမ္းေတြ စတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နား လည္သိရွိမႈအပိုင္းမွာ ကြာဟခ်က္ ေတြရွိေနပါေသးတယ္’’ ဟု MPT ႏွင့္ KSGM ပူးေပါင္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစုမွ စီးပြားေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Reizo Umeda ကေျပာ ၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မုိဘုိင္း ဖုန္းအသုံးျပဳပုံႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား၊ အင္တာနက္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လုံၿခံဳ စြာအသုံးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ား၊ ဆုိက္ဘာအႏုိင္က်င့္ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း တို႔အား တားဆီးကာကြယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္းအစရွိေသာ က႑မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ား ကုန္ က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ အသုံး ျပဳႏိုင္ေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားကိို MPT အဖြဲ႕ သားမ်ားက လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။