ပုသိမ္တကၠသိုလ္ပါခ်ဳပ္ကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထား

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ အတြင္းက ေက်ာင္းတြင္းေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈ၊ သုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဝဖန္ခံခဲ့ရေသာ ပုသိမ္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ (ပညာေရး)ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးသို႔ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားလိုက္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ပုသိမ္တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ေဒါက္တာၫြန္႔ေဖကို ေလ့လာဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ေရး အဖြဲ႕ (ပညာေရး) ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ေနရာသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ေန႔မွ စတင္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားလိုက္္ၿပီး ပုသိမ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေနရာ၌ အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း မရွိေသးေပ။


‘‘ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလိုက္ လဲဆုိတာကေတာ့ ဝန္ႀကီး႐ံုးက ခန္႔ထားတာေပါ့။ ပါခ်ဳပ္နဲ႔ ၫႊန္ ခ်ဳပ္ လစာစေကးက အတူတူပါပဲ။ ပါခ်ဳပ္က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္းမွာပဲ အဓိပတိ၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္ဆို တာကေတာ့ သူ႔ဦးစီးမွာ အဓိ ပတိပဲ။ ပါဝါကေတာ့ ၫႊန္ခ်ဳပ္နဲ႔ ပါခ်ဳပ္မွာ ၫႊန္ခ်ဳပ္က ပိုျမင့္တာ ပဲ’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

 ပုသိမ္တကၠသိုလ္အတြင္း ဆုိင္ကယ္ရပ္နားစခန္း ေဆာက္ လုပ္မေပးျခင္းႏွင့္ စာသင္ေဆာင္ အနီး ကန္တင္းေဆာက္လုပ္ မေပးျခင္းေၾကာင့္ ပုသိမ္တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ၾသ ဂုတ္၂၂ ရက္က ေက်ာင္းအတြင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို သမၼတ႐ံုးကစစ္ေဆးရာတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား၊ သုံုးစြဲမႈမ်ား၌ ကြာဟခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလွ ျမတ္ေသြးကၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က မီဒီယာအခ်ဳိ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ ဂ်က္ သံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ကို ေျဖရွင္းခ်က္ တင္ျပခိုင္းထားသည့္ အျပင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၏ေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း ပညာေရး ဝန္ႀကီး႐ံုးသို႔ တင္ျပထားသည္ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ေဒါက္တာ သိန္းဝင္းက စက္တင္ဘာ ၁ရက္ က 7Day ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Top News