ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာ ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံ ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားပါဝင္မည့္ ပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ တုိက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသူမ်ားက ေျပာသည္။


ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဗဟို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးအံ့ဘြယ္ေက်ာ္၊ ဦးမာကီးႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္တုိ႔ အပါအဝင္ ရွစ္ဦးသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ရွစ္ရက္ၾကာ ေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္ ေရာက္ ရွိေနသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ တြင္ တုိက်ိဳၿမိဳ႕၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဒုတိ ယ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Heri I I waO ျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ေရးဆုိင္ ရာ ကိစၥမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ ပါသည့္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ သြားေရာက္၍ ႏုိင္ငံ တကာဆက္ဆံေရးဌာန ဒါ႐ိုက္ တာႏွင့္ အစိုးရ၏ လူထုဆက္ဆံ ေရးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း ေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံ ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအား နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အ ကူျပဳမႈရွိသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ Financial Services Agency ၏ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္ မႈ က႑၏ လက္ရွိအေျခအေန မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္လႊတ္ ေတာ္႐ံုး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ေက်ာက္ မီးေသြး၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလ့လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အစိုး ရအဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မၾကာခဏ ေလ့လာေရးခရီးဖိတ္ေခၚေလ့ရွိသည္။