ျပည္သူစိတ္ၿငိဳျငင္ေစမည့္ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈအပါအဝင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ ဒီခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူလူထု စိတ္ၿငိဳျငင္ေစမည့္ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူ၊ အက်င့္ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈႏွင့္ ဝါဒစြဲ၊ ဆႏၵ စြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲတုိ႔ကို ေရွာင္ ၾကဥ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ဒီခ်ဳပ္က ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ပါတီၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ တာဝန္၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အေထြ ေထြလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ထိုသို႔ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ခုိင္မာအား ေကာင္းေရး ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အလြန္အ ေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑၌ ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ စုစည္း ညီၫြတ္မႈမ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းလမ္း ၫႊန္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈ လံုးဝကင္းရွင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ေလးစားမႈျဖင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္ အဝယံုၾကည္လက္ခံ၍ လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကရန္လည္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အတည္ ျပဳေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကို လတ္တေလာမေျပာႏုိင္ေသးဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းလမ္း ၫႊန္သည္ ပါတီဗဟိုသုေတသန အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခ ခံ၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဗဟိုသုေတသနအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အႀကိဳမွန္းဆ ထုတ္ျပန္တာ။ ဒီလို ေတာ့ ျဖစ္သင့္တယ္ဆုိၿပီး အမ်ား သေဘာတူၾကတယ္ဆိုတာမ်ိဳးပဲ ရွိေသးတယ္။ မျဖစ္မေနလိုက္နာ ရမယ့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အဆင့္ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး’’ဟု ဒီခ်ဳပ္တုိင္ ၾကားစာေကာ္မတီဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သူ ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေမြးစားခံရျခင္း၊ ခုတံုးလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္လႊာျခင္း စသည့္ေဘးအႏၲ ရာယ္သံုးမ်ိဳးကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေမာက္မာမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုေၾကာင္း ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ဒီခ်ဳပ္ပထမဗဟိုေကာ္မတီ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ ေျပာသည္။ ‘‘အလုပ္အမႈ ေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူကို ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးေတြကို အင္မတန္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ဒီေနရာမွာ ႀကံဳလို႔ေျပာ ခဲ့ခ်င္ပါတယ္’’ဟု ၎က အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

More in Politics Section

Top News