ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အလုပ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပမည္

အစိုးရႏွင့္ NCA လက္ မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ လက္မွတ္မထိုးရ ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိ ႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (JCB) ၏အလုပ္အ ဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို ေအာက္တို ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ေျပာသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ JCB ကို အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး စုစု ေပါင္း ၂၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အသံုးျပဳရန္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ပူးတြဲစီမံရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕ စည္းထားသည္။

JCB တြင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္ နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕မွ ‘ဝ’ ႏွင့္ မိုင္း လားကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ ဝင္သည္။

‘‘အလုပ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး ပါ။ ဘာေတြေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ ဟိုေရာက္မွပဲသိမယ္’’ ဟု ညီၫြတ္ ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ႏိုင္ေအာင္မေငး က ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ အဆိုပါအစည္းအ ေဝးသို႔ UNFC မွ ႏိုင္ေအာင္မေငး ႏွင့္ ဦးထြန္းေဇာ္တို႔ တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။

JCB အလုပ္အဖြဲ႕အစည္းအ ေဝး က်င္းပရျခင္းသည္ ေအာက္ တိုဘာ ၁၅ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပႏိုင္ဖြယ္ရွိိသည့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ JCB အစည္းအေဝးအတြက္ အႀကိဳအ စည္းအေဝးအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထိုး ရွစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

JCB အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသံုးျပဳ ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ေက်ာ္ ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္း က စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ခြင့္ျပဳရာတြင္ အမ်ိဳး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ သန္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲ ေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္ မတီအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္း၊ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးသား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အလုပ္အဖြဲ႕႐ံုးအတြက္ ကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ သန္း၊ စုစုေပါင္း ၁၃ ဒသမ ၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သ တင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါခြင့္ျပဳပမာဏသည္ NRPC လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တစ္ ႏွစ္ခြဲစာ ဘတ္ဂ်က္၊ JMC  လုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာဘတ္ ဂ်က္ႏွင့္ NCA အဖြဲ႕မ်ား၏ ညႇိႏႈိင္း ေရးအဖြဲ႕ CT လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ ႏွစ္ခြဲစာ ဘတ္ဂ်က္တို႔ျဖစ္သည္။