ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ေတာင္းေနမႈ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ထံေမးျမန္းမည္ဟု မေကြးတုိင္းလူမႈေရး၀န္ႀကီးေျပာ

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားတြင္ ပါတီႏိုင္ငံ ေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံ စာေတာင္းရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပ ေဒတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ေထာက္ခံစာေတာင္းခံမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း မေကြးတုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ ၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာခင္ ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ႏွင့္ အ လုပ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားေတာင္းခံေန ျခင္းကုိ အစုိးရသစ္လက္ထက္ တြင္ ရပ္တန္႔ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ဆက္လက္ေတာင္းခံဦးမည္ဆုိ လွ်င္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ေတာင္းခံသည္ကုိ သိရွိလုိ ေၾကာင္း ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးသက္ႏုိင္က ေမးျမန္း ရာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းလစ္လပ္အ လုပ္ေခၚစာမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကင္းရွင္းရမည္ဟူေသာ စည္း ကမ္းခ်က္နဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ရာ တြင္လည္း ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္း ရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကုိ ပူး တြဲတင္ျပရမည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထား တာမရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ဌာန မ်ားက ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းဥပေဒပါ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္း ရွင္းရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိရည္ ၫႊန္းၿပီး ေထာက္ခံစာေတာင္း တာေတြရွိတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးက ေျပာ သည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၀)၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)တြင္ ‘ပါတီႏုိင္ငံ ေရးကင္းရွင္းျခင္း’ဟုေဖာ္ျပထား ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္ မွာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး(သုိ႔မဟုတ္) ၀န္ထမ္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားမည့္ သူအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမျဖစ္မီ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါက ထုိ ဥပေဒက သက္ေရာက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ မွာ မရွင္းလင္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါကိစၥကုိ တိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္ စုအစုိးရမွတစ္ဆင့္ ရာထူး၀န္အ ဖြဲ႕ထံသုိ႔ စာေရးသားေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ၿပီး အေျဖျပန္လည္ရရွိပါက ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားသည္။

Top News