ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္တန္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္   သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ႏိုင္ ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္တန္းစင္တာ (BITC) ကို ေအာက္တုိဘာ ပထမပတ္က စ တင္ကာ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ဖြင့္ လွစ္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာ န အထက္ျမန္မာျပည္႐ံုးခြဲ တာဝန္ ခံ ဦးေအာင္ေအးဟန္က ေျပာ သည္။

ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း ေရႊနန္းေတာ္ အေနာက္ဘက္ ယခင္အုတ္ ေက်ာင္း အေဆာက္အအံုအား JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံကာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သ တင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္ တန္းစင္တာအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စင္တာဖြင့္ၿပီး ပထမဆံုးအစီ အစဥ္အေနျဖင့္ ယခုလအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံမွ Lux Dev အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ပုဂံဟုိတယ္ဇုန္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိ ေဒသခံဝန္ ထမ္း   ၂၅ ဦးကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ သင္တန္းတစ္ခု   ပို႔ခ်မည္ဟုဆိုသည္။ ပုဂံသတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ သင္တန္းစင္တာတြင္ ခရီးသြား ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ် ေပးျခင္းအျပင္ ပုဂံေဒသအတြင္း လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ား ခင္း က်င္းျပသျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး မ်ား၊     ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News