ခြင့္ျပဳခ်က္ယူမထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ ျခင္းမရွိဘဲ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စီး ပြားေရးလုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားအေန ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၇(ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)ပါ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာ ခြင့္မ်ား ရယူလိုပါက အတည္ျပဳ မိန္႔ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မရွင္က ေအာက္တို ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သံုးသိန္းႏွင့္အထက္ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလွ်င္ ဝင္ေငြခြန္ မွအပ အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာ ခြင့္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ အတည္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္လိုသည့္ က႑မ်ား၌ ဝင္ေငြခြန္အပါအဝင္ အျခားအခြန္ အေကာက္မ်ား အစိုးရက ကင္း လြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ေကာ္မရွင္ကို မဆက္သြယ္ဘဲ သီးျခားအစီအစဥ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္လွ်င္ အခြန္သက္သာခြင့္ မ်ားရရွိေစရန္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ က ရွင္းျပသည္။

‘‘တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးတာပါ။ ဝင္ေငြခြန္ကေတာ့ အစိုးရက ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္လိုတဲ့က႑ ေတြကိုပဲ အဓိကေပးပါတယ္’’ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ျပည္ပသို႔ ရာႏႈန္းျပည့္ တင္ပို႔မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ တင္သြင္းေသာ ကုန္ ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ပိုင္းတစ္စ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ား အေကာက္အခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခား ေသာ ျပည္တြင္းအခြန္အေကာက္ မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ မ်ားေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၌ ကုန္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ကာ ျပည္ပသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ပါက တင္ပို႔သည့္ ကုန္ပစၥည္းပမာဏအတြက္ ျပည္ ပမွတင္သြင္းခဲ့ေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ား အေပၚ၌ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ အေကာက္ခြန္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခား ျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္ျဖစ္ ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုျဖစ္ေစ ျပန္ လည္ထုတ္ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ သက္တမ္းအတြင္း လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္မည္ဆို ပါကလည္း တိုးခ်ဲ႕မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအတြက္ စက္ပစၥည္းကိရိယာ မ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ၌ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းလွ်င္ အေကာက္အခြန္၊ အျခား ျပည္တြင္းအခြန္အေကာက္မ်ား ယင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ားေပးထားသည္။ ‘‘အခြန္သက္သာခြင့္ေတြကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆက္တိုက္ တက္လာႏိုင္မွာျဖစ္ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္ သာခြင့္မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ား တိတိက်က် သိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Top News