ေအာင္လံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပမည္ဟု တိုင္းအစိုးရေျဖၾကား

 ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အ တြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာေမးခြန္းႏွစ္ ခုကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ တိုင္းအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံသို႔ တင္ျပေပးမည္ဟု သာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂)တိုင္းေဒသႀကီး  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေက်ာ္က ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္အုိင္ ေက်းရြာအုပ္စု ေညာင္အိုင္ေက်း ရြာတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ အသစ္တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ျပည္-ေအာင္လံ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးကို လမ္းအက်ယ္ ၁၈ ေပမွ ၂၄ ေပသို႔ ကတၱရာလမ္းအ ဆင့္ တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေညာင္အိုင္ ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန အ သစ္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေအးက ယင္းကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကသာ ဆံုးျဖတ္ေပး ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံသို႔ တင္ျပေပးမည္ဟု ေျဖၾကားသည္။

ျပည္-ေအာင္လံလမ္း အ    က်ယ္ ၂၄ ေပတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ အစီ အစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းအစိုးရေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ ႏြယ္ဦးက အဆိုပါလမ္းမွာ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရထံမွ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီက (ဘီအိုတီ)စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ ရွည္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

‘‘သူတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ ေက်ာ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအ ေျဖကို ေက်နပ္ပါတယ္။ အမွန္တ ကယ္ေမးျမန္းေပးၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

Top News