ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေျဖရွင္းေရး ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္

 ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ကင္ ဆာေရာဂါဝန္ေဆာင္မႈကို အရွိန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (UICC)တို႔ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ၌ လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။


‘‘ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါ စိန္ ေခၚမႈေတြကို အတူတကြ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ကင္ ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (UICC) က ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုပါ။ ဒါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မယ့္ စီမံ ကိန္းသံုးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ တာပါ။ ဒီစီမံကိန္းက ရန္ကုန္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ ေတာ္သားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ကို တစ္ ေထာင့္တစ္ေနရာက အက်ဳိးျပဳ ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ တကာကင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (UICC) က ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္၌ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မည့္ ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမွ ကာလီၿမိဳ႕ႏွင့္ ပါရာေဂြးႏုိင္ငံမွ အဆန္ရွန္ၿမိဳ႕တို႔ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူဦးေရတစ္သန္းအထက္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ျပတြင္ လူဦးေရ တိုးပြားလာ သည္ႏွင့္အမွ် က်န္းမာေရးစိန္ေခၚ မႈမ်ား ရင္ဆိုင္လာရသျဖင့္ က်န္း မာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 အဆိုပါၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ လို အပ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာနားလည္ ေအာင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ၍ ေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ ေျဖ ရွင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စံနမူ နာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းအရ ၂၀၂၅ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏႈန္းကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၅ အထိျဖစ္သည္။

  ‘‘ေရာဂါကုသေရးေတြ၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈေတြ၊ ေဆးသြင္းကုသမႈေတြနဲ႔ မွတ္တမ္း ထားရွိတာေတြကို ဦးစားေပးအစီ အစဥ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္။ က႑ ေပါင္းစံုက ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြနဲ႔ပါ။ ဒါဆို ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေသဆံုးတာေတြ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သာထြန္းေက်ာ္ကေျပာသည္။