တယ္လီေနာက ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ ခုနစ္ေထာင္ခန္႔အား အင္တာနက္အသိပညာေပးမည္

၂၀၁၇ လက္က်န္ ႏွစ္လ ေက်ာ္အတြင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘ၇,၀၀၀ ခန္႔အား ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတတ္ေစေရးအသိပညာေပးမည္ဟု တယ္လီေနာက ေအာက္တုိဘာ ၁၂ရက္၌ ေၾကညာသည္။

‘‘သိၿပီးသားလူေတြ အမွတ္ရေအာင္၊ မသိရေသးတဲ့လူေတြ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေအာင္ ပညာေပးဖို႔လိုေနပါတယ္’’ဟု တယ္လီေနာ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ကိုအဲလစ္က ေျပာသည္။ ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေစေရး အသိပညာေပးမႈတြင္ အခ်က္အလက္ခုိးယူခံရျခင္းမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္အေျချပဳလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းေသာ အခ်က္အလက္ေပးပို႔ျခင္းမ်ား၊ အမုန္းစကားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။


တယ္လီေနာသည္ ေဘးကင္းစြာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေစေရး အသိပညာေပးျခင္းကို ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာက လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းကလည္း ေျခာက္လအတြင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရာေက်ာ္ က်င္းပမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ တယ္လီေနာသည္ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူငယ္ ၇,၀၀၀ ခန္႔အား ပညာေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 လက္ရွိတြင္ အိႏိၵယ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း အလားတူႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ‘ဆုိရွယ္မီဒီယာစိန္ေခၚမႈမ်ားေအာက္က ျမန္္မာလူ႔အဖဲြ႕အစည္း’ဖုိရမ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ အတြင္း တယ္လီေနာသည္ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူငယ္၂,၀၀၀ ေက်ာ္အား အသိပညာေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွ ၾသဂုတ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ လူငယ္ ၂,၀၀၀ ခန္႔အား အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။