ျပန္လည္စတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခု ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္

မၾကာမီစတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအ ေ၀းကာလတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခုကို ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္း က ေျပာသည္။


ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခဲြေ၀သံုးစဲြ ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အဓိ ကေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအ ပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခုကိုေဆြး ေႏြးအတည္ျပဳမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာက္တုိ ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ ေနသည္။

ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠ သိုလ္ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြး ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံ စာတင္ႏုိင္တဲ့အဆင့္ထိ ေရာက္ပါ ၿပီ’’ဟု အထက္ပါဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာသည္။ 

ပၪၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ၂၁ ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က ၅၄ ရက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္က ၅၃ ရက္ အသီးသီးေခၚ ယူကာေမလ ၁၈ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

ပၪၥမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ကာလက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆ ခု အတည္ျပဳ ႏုိင္ၿပီး အေရးႀကီးအဆိုႏွစ္ခု အပါ

အ၀င္ အဆို ၂၃ ခု တင္သြင္းခဲ့ သည္။